Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:515 (2002-2003)
Innlevert: 30.04.2003
Sendt: 02.05.2003
Besvart: 07.05.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Statsråden har i et TV-program hevdet at flere tusen arter på jorden er utryddet.
Kan han opplyse hvilke kilder han har brukt for å komme med en slik påstand og presisere hvor mange tusen arter som er utryddet og i hvilken tidsperiode dette skal ha foregått?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: FNs miljøprogram UNEP gav i 1995 ut en publikasjon som heter Global Biodiversity Assessment (GBA). Publikasjonen er en omfattende uavhengig vitenskapelig analyse av de biologiske og sosiale aspektene ved biologisk mangfold. I kapittel 4 i denne boken, som omhandler tap av biomangfold, er det gjort beregninger basert på flere metoder som gir grunnlag for å si at flere tusen arter på jorden er utryddet.

En annen kilde er boken "Biodiversity" med redaktør E.O. Wilson, 1988, der det anslås at 17 500 arter dør ut hvert år som følge av at tropisk regnskog ødelegges. Dette er en bok gitt ut etter The National Forum on Biodiversity i USA, en konferanse med uavhengige forskere, arrangert av The National Academy of Sciences.

I all tid har arter dødd ut av naturlige årsaker, og GBA anslår at det i snitt har dødd ut et pattedyr hvert 200 år. Når det ifølge GBA har dødd ut ca. 20 pattedyr de siste 100 årene, representerer det en økning i utryddelseshastigheten med 40 ganger. Fjerning av tropisk regnskog anslås ifølge både GBA og Wilson å utrydde arter 1 000-10 000 ganger raskere enn forventet. Selv om det er ulike anslag på hvor raskt arter utryddes, er det ingen uenighet om at arter nå utryddes i stort tempo som følge av tap, fragmentering og forringelse av leveområder, overbeskatning, spredning av fremmede arter, forurensning og klimaforandring.

La meg ta et eksempel på utryddelse som er omtalt i GBA kapittel 4, og som refererer til ett konkret tidsrom. World Conservation Monitoring Centre har dokumentert at 484 dyrearter og 654 plantearter er blitt utryddet siden 1600. Siden bare 1,75 millioner arter er beskrevet av de 13-14 millioner artene som trolig finnes på kloden, er tallet for faktisk utryddete dyre- og plantearter sannsynligvis mye høyere.

Utryddelsesraten er økende. Tre ganger så mange arter av fugler og pattedyr døde ut på de 182 årene mellom 1810 og 1992, som på de 210 årene mellom 1600 og 1810.

Den nasjonale rødlisten for truede arter i Norge (1998) lister opp 103 arter som tidligere har vært kjent, men som har vært utryddet de siste 50 år. Nye arter oppdages hvert år, og trolig er bare 1/3 av Norges arter til nå beskrevet. Antallet utryddede arter i Norge er derfor også sannsynligvis høyere enn 103. Rødlisten utvikles med informasjon fra uavhengige forsknings- og fagmiljøer.