Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:516 (2002-2003)
Innlevert: 02.05.2003
Sendt: 02.05.2003
Besvart: 07.05.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Det pågår som kjent et prøveprosjekt for bruk av snøscootere i åtte kommuner.
I påvente av resultatet fra prøveprosjektet, vil miljøvernministeren iverksette tiltak overfor snøscooterbrukere, slik at støyen reduseres eller opphører, hensyn til friluftsliv og fri ferdsel i utmark sikres, og viktige naturområder beskyttes?

Begrunnelse

Ifølge lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er det et generelt forbud mot motorferdsel, inkludert snøscooter, i utmark og vassdrag. Hensyn til fred og ro i naturen og å unngå kjørespor og skader på vegetasjon, er viktige årsaker til dette forbudet. Opplevelse av stillhet og ro i urørt natur er i økende grad et ettertraktet gode i dagens samfunn.
Stortinget behandlet nylig St.meld. nr. 39 (2000-2001) "Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet". Om nasjonale mål for friluftsliv heter det at "område av verdi for friluftsliv skal sikrast slik at det fremjar miljøvennlig ferdsel". På side 12 i meldingen gikk regjeringen Stoltenberg inn for å "leggje vesentleg vekt på å verne om høvet til å oppleve stille, fred og ro, og sikre at den verdien ulike område har for friluftsliv ikkje blir redusert av støy og terrengslitasje frå motorkøyretøy, luftfartøy og motorfartøy". I meldinga vises det til at folk gjerne vil ha fred og ro når dei driv friluftsliv og at motorkøyretøy (snøscooter inkludert) må karakteriseres som en miljøtrussel. Flertallet i energi- og miljøkomiteen, med unntak av Fremskrittspartiet, viste til tiltakende støyproblemer knyttet til ulike former for motorisert ferdsel.
Fra påskefjellet meldes om støy og uvettig kjøring av snøscootereiere.
Det meldes om tragiske dødsfall. Snøscooterkjøring synes både å øke i omfang og brer seg til områder der motorisert ferdsel tidligere nærmest var ukjent. Omfanget av støypåkjenning er økt dramatisk, og den negative påvirkning på folks helse er grundig dokumentert. Denne kjøringen medfører store skadevirkninger for naturmiljøet. Skade på mark og vegetasjon forringer selvsagt også viltets leveområder.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I motorferdselloven er nedfelt et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Loven tar sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Jeg minner om at jeg i januar 2002 stanset et forslag forberedt av den forrige regjering om endringer i motorferdselforskriften, som la opp til en liberalisering av ferdselen. Dette må også sees i sammenheng med det igangsatte motorferdselprosjektet i åtte kommuner, som skal klarlegge hvorvidt formålet med motorferdselloven kan oppfylles bedre ved å kople praktiseringen nærmere opp til lokale planvedtak og planprosesser etter plan- og bygningsloven. Jeg vil ikke gjøre vesentlige endringer i gjeldende regelverk før forsøksprosjektet er sluttført og evaluert.

Statens naturoppsyn (SNO) har som et ledd i innsamlingen av data til bruk under evalueringen utarbeidet et standard opplegg for oppsyn og kontroll i de åtte forsøkskommunene. Oppsynsopplegget blir utført av SNO, politiet og lokalt oppsyn (Fjelloppsynet og Fjelltjenesten) og i samarbeid med de aktuelle kommunene, og er nettopp i disse dager i ferd med å avsluttes for i år.

I tillegg til dette har SNO, politiet og lokalt oppsyn denne sesongen planlagt og gjennomført en rekke felles kontrollaksjoner rettet mot ulovlig snøscooterkjøring. Bakgrunnen for disse fellesaksjonene var en uttrykt bekymring både i Oppsynsutvalget for statsallmenninger og Oppsynsutvalget for Nord-Norge for at omfanget av ulovlig kjøring er sterkt økende. Den ulovlige kjøringen synes å ha spredt seg til fjellområder der denne type kjøring tidligere ikke var kjent som noe problem, bl.a. pga. at det ikke har vært fast oppsyn i disse områdene.

Jeg ser med bekymring på etableringen av enkelte ekstreme snøscootermiljøer. Disse miljøene bruker scootere som er bygget for klatring og fart, og utfordrer åpenlyst lovgivningen på området. Oppsynets kontrollvirksomhet overfor disse miljøene har resultert i at flere saker er under straffeforfølgelse.

Oppsynsmyndighetene vil nå evaluere erfaringene fra disse fellesaksjonene med tanke på hvilke tiltak som er nødvendig/hensiktsmessige å sette i verk for å håndheve motorferdselsbestemmelsene bedre.