Skriftlig spørsmål fra Heidi Larssen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:519 (2002-2003)
Innlevert: 06.05.2003
Sendt: 06.05.2003
Besvart: 09.05.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Heidi Larssen (H)

Spørsmål

Heidi Larssen (H): Private barnehager som drives som stiftelser er i dag skattepliktige institusjoner. Det kan virke urimelig at private barnehager som ikke har erverv eller overskudd som formål, og heller ikke deler ut utbytte, skal være skattepliktige institusjoner.
Vil finansministeren endre regelverket slik at slike barnehager blir skattefrie institusjoner?

Begrunnelse

Private barnehager er i regelen skattepliktige institusjoner i dag. Det fremgår av Lignings-ABC, samt en dom fra Halden tingrett 12. april 2002 der en privat barnehage ble ansett "å tjene foreldrenes privatøkonomiske interesser". Det er ikke hensiktmessig å skattlegge private barnehager som drives som stiftelser uten erverv eller overskudd som formål, og derfor ikke utbetaler overskudd og hvor innestående penger ved eventuelle nedleggelser tilfaller den lokale kommune. En skatteplikt vil også presse økonomien i mange private barnehager og kan tære på barnehagers stimuleringstilskudd og medføre høyere foreldrebetaling.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Etter skatteloven § 2-32 er institusjoner som ikke har erverv til formål fritatt for formues- og inntektsskatt. Skattedirektoratet skriver i Lignings-ABC 2002 på side 913 pkt. 3.3.4 at stiftelse som har til formål å drive barnehage ikke vil være skattefri, da barnehagen ivaretar foreldrenes privatøkonomiske interesser. I brev av 30. april 2003 til Skattedirektoratet har departementet uttalt følgende:

"Finansdepartementet antar at skatteplikten bør kunne frafalles når barnehageaktiviteten er av ideell karakter. I de tilfellene hvor barnehageplassene prises til tilnærmet selvkost, og det ikke tas sikte på vedvarende overskudd, vil aktivitetens ideelle element være dominerende. Barnehagene vil ha en allmennyttig verdi ved at de ivaretar samfunnsfunksjoner som det offentlige ellers ville ha måttet ta seg av (ivaretakelse av barns oppvekstsvilkår og opprettelse av barnehageplasser). I slike tilfeller blir det privatøkonomiske elementet for foreldrene av mindre betydning. Den dominerende økonomiske fordelen for foreldrene består i offentlig støtte til barnehagen, og at foreldreprisingen av den grunn kan holdes nede. Den privatøkonomiske fordelen ved dette for foreldrene er ikke egnet til å påføre stiftelsen skatteplikt.

Etter Finansdepartementets oppfatning bør derfor Lignings-ABC endres slik at også private foreldredrevne barnehager etter en helhetsvurdering kan anses som skattefrie institusjoner etter skatteloven § 2-32. Ved denne helhetsvurderingen vil de momenter som det er redegjort for ovenfor, være sentrale. Standpunktet bes gjort kjent i ligningsetaten."

Jeg antar at departementets løsning i saken imøtekommer ønsket fra representanten Heidi Larssen om skattefrihet for slike private barnehager.

Skattedirektoratet vil nå følge opp dette.