Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:521 (2002-2003)
Innlevert: 06.05.2003
Sendt: 06.05.2003
Besvart: 12.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Da Odelstinget behandlet lov om vaktvirksomhet, påpekte justiskomiteen i sine merknader at en vekter skal ha gjennomgått 80 timers grunnutdanning innen seks måneder etter at tjenesten er påbegynt. Komiteen gav sin tilslutning til at tilbud om vekteropplæring i større grad bør være et offentlig ansvar og bad departementet vurdere om denne opplæringen bør organiseres og gjennomføres av Politihøgskolen.
Hvem mener statsråden skal finansiere vekteropplæringen?

Begrunnelse

I justiskomiteen sine merknader til lov om vaktvirksomhet vises det til et utvalg som har gjennomgått lovverket og de påpeker at det hefter betydelig svakheter ved gjeldende regler om utdanning og at vekterutdanningen bør i større grad være et offentlig ansvar. I forskriftene til vaktvirksomhet § 5 kreves det en 80 timers grunnutdanning av vekteren innen seks måneder etter at tjenesten er påbegynt. I merknadene fra justiskomiteen legges det stor vekt på at vektere må få et tilfredsstillende utdanningstilbud. Fremdeles er det uklart om hvem som har ansvaret for å legge tilrette for at de ansatte får den utdannelse som kreves for at de skal utføre sitt arbeid som tilfredsstiller disse kravene.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innledningsvis bemerkes at hovedformålet med den nye vaktselskapsloven har vært å øke kvaliteten på vektertjenestene, bedre den offentlige kontroll og styrke rettssikkerheten for de som kommer i kontakt med vekterne.

Personer som utfører vakttjeneste skal etter gjeldende regler ha gjennomgått en obligatorisk grunnutdanning på 80 timer i regi av vedkommende virksomhet innen seks måneder etter påbegynt tjeneste.

I den nye vaktvirksomhetsloven § 8 er lovfestet at person som skal utføre vakttjeneste må gjennomføre godkjent utdanning for vektere. Videre fremkommer av bestemmelsen at departementet kan bestemme krav til utdanning i forskrift.

For så vidt gjelder spørsmål vedrørende finansiering av vekterutdanning, har dette hele tiden hatt som utgangspunkt å skulle være vaktselskapenes ansvar uavhengig av om utdanningen skulle bli gjennomført i regi av en annen institusjon.

Under utredningen om ny vaktselskapslov, ble det imidlertid også etter ønske fra bransjen, tatt opp spørsmål om vekterutdanning i større grad skulle være et offentlig ansvar. Dette spørsmålet er oversendt Utdannings- og forskningsdepartementet, som foreløpig ikke har tatt stilling til spørsmålet.

Når det gjelder kravene til vekterutdanning for øvrig, kan jeg opplyse at Justisdepartementet har sendt på høring utkast til nye forskrifter til vaktvirksomhetsloven.

I forslaget til ny § 5 om utdanning er også tatt med ny bestemmelse om gjennomgått introduksjonskurs på 15 timer før påbegynt tjeneste.

Departementet arbeider for tiden med å gjennomgå mottatte høringsuttalelser for eventuell innarbeidelse i de nye forskriftene til loven.

I forbindelse med oppfølgning av den nye loven har departementet også avholdt møter med bransjeorganisasjoner, der det bl.a. har vært gitt anledning til å komme med innspill til introduksjonsprogram for vektere.

Jeg er imidlertid ikke fremmed for at Politihøgskolen kan tilby utdanningskurs for vektere. Slike kurs må imidlertid fullt og helt finansieres av vaktselskapene og forutsetter at høgskolen har den nødvendige kapasitet til slike kurs. Dette spørsmålet vil jeg ta opp med Politidirektoratet.