Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:526 (2002-2003)
Innlevert: 07.05.2003
Sendt: 07.05.2003
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 14.05.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Måten samfunnet er fysisk tilrettelagt på skaper mange fysiske og økonomiske barrierer for funksjonshemmede. Samferdselssektoren har i så måte mange mangler. Funksjonshemmede med parkeringskort har normalt fritak for bompenger, men det gjelder ikke på ferjene, som i Rogaland der det nå er bompengering i ferjesambandene for å finansiere fastlandsforbindelse. Jeg går ut frå at det bare er et hull i lovverket som ingen har tenkt på.
Vil statsråden ta initiativ til å rette opp denne mangelen?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Et generelt prinsipp bak bompengeinnkreving er at brukernes nytte av utbyggingen skal gjenspeiles i takstsystemet, og alle trafikantgrupper som har nytte av et vegprosjekt bør i prinsippet betale bompenger. Også funksjonshemmede, som ofte benytter bil for å komme seg frem, har nytte av nye og bedre veger med bedre fremkommelighet og bedre sikkerhet.

Ifølge takstretningslinjene for bompengeprosjekter på offentlig veg skal forflytningshemmede som hovedregel ikke betale bompenger i bomringer. Statens vegvesens definisjon på en bomring er: "En serie bomstasjoner plassert rundt et byområde på en slik måte at det vanligvis ikke er mulig å passere ringen uten å betale." Bompengeinnkrevingen på Nord-Jæren regnes som en bomring. De tre ferjesambandene rundt Stavanger hvor det er forhåndsinnkreving av bompenger regnes ikke som en del av bomringen.

Utenfor bomringene, som f.eks. i ferjeavløsningsprosjekter, skal funksjonshemmede betale bompenger på lik linje med andre trafikanter som også har nytte av vegutbyggingen.

Funksjonshemmede har altså fritak for betaling av bompenger i landets fem bomringer, men ikke i landets øvrige bomstasjoner og ferjer.

Når det kreves inn bompenger på ferje for å bidra til finansieringen av en fremtidig fastlandsforbindelse, slik situasjonen er på de tre ferjesambandene rundt Stavanger, skal ferjetakstregulativet benyttes. Det innebærer at alle kjøretøy må betale bompenger i tillegg til ferjetaksten. Bompengeandelen utgjør normalt et fast tillegg i antall takstsoner.

Billetteringen av kjøretøy og passasjerer er en viktig del av ferjemannskapets oppgaver. Av hensyn til rask og effektiv ferjedrift, er det viktig at billetteringen kan utføres på en så tidsbesparende og lite arbeidskrevende måte som mulig. Jeg mener at det ikke er hensiktsmessig å benytte ulike regelverk for takstfastsettelse ved innkreving av bompenger på ferje.

I henhold til ferjetakstregulativet gis det 50 pst. rabatt for kjøretøy som er anskaffet med støtte gjennom folketrygden. For passasjerer som har uførepensjon gis det også 50 pst. rabatt.