Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:529 (2002-2003)
Innlevert: 07.05.2003
Sendt: 07.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Inneværende år er det en underbalanse av norskprodusert storfekjøtt på markedet. Så vidt jeg har forstått er dette på ca. 3 000 tonn, og vil bli løst ved import fra bl.a. Sverige, Finland og Irland. I tillegg må vi selvfølgelig ivareta våre forpliktelser med import fra MUL-land. Norsk Kjøtt har signalisert at denne underdekningen av norsk storfe vil fortsette.
Er landbruksministeren av samme oppfatning, og er dette en ønsket utvikling?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Prognoser fra Budsjettnemnda for jordbruket viser en underdekning på 3 110 tonn norsk storfekjøtt for 2003. Nedgangen i samlet kvantum produsert storfekjøtt de siste årene er i stor grad knyttet opp til reduksjonen i antall kyr i melkeproduksjon. Vi har nå klart å oppnå en tilnærmet markedsbalanse mellom produksjon og forbruk av kumelk. Og dette er en ønsket tilpasning som vi har arbeidet for å oppnå når det gjelder melkeproduksjonen. Men for storfekjøtt ønsker vi selvsagt i større grad å dekke etterspørselen med norskprodusert vare.

Dette kan vi oppnå gjennom to hovedalternativ. Dels kan vi øke kjøttproduksjonen med grunnlag i vår nåværende melkekubestand, f.eks. gjennom å få flere kalver og å øke slaktevekten på dyrene. Driftsundersøkelser viser at de melkeprodusentene som har høyest kjøttproduksjon, også har best økonomi.

Vi ønsker også å stimulere til økt kjøttproduksjon med spesialisert kjøttfe. Ved jordbruksoppgjøret 2002 var avtalepartene enige om en satsing på denne produksjonen. Det ble innført et nytt driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon og målprisen for storfekjøtt ble økt med 1,76 kr/kg. Dette er en biologisk produksjon hvor vi først må avvente økt produksjon av kalv og så påfølgende framføring av fôringsdyr til slakt. Men jeg legger til grunn at en bedring av de økonomiske rammevilkårene vil føre til økt omfang i innenlandsk produksjon av storfekjøtt i årene som kommer. Med uendret omfang i vårt forbruk av storfekjøtt, vil dette gi utslag i redusert framtidig import av storfekjøtt.

Også ved årets jordbruksoppgjør, hvor vi nå er inne i sluttfasen, vil tiltak for å styrke storfekjøttproduksjonen bli vurdert.