Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:532 (2002-2003)
Innlevert: 08.05.2003
Sendt: 08.05.2003
Besvart: 23.05.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Løten kommune har i flere år utført en rekke tjenester ved sitt offentlige servicekontor, bl.a. innenfor ligningsmyndighetenes ansvarsområde ved utstedelse av skattekort.
Hva er årsaken til at Løten kommune ikke kan få tilgang til utstedelse av skattekort til sine innbyggere ved kommunens servicekontor, etter at det lokale ligningskontoret ble nedlagt og tjenestene ble overført til Hedmarken likningskontor, når dette kunne vært utført hvis servicekontoret hadde tilgang til en datalinje fra Hedmarken ligningskontor?

Begrunnelse

Statsråden har i sin redegjørelse for Stortinget i januar 2002 bl.a. tatt til orde for at en effektivisering av den offentlige sektor er viktig. Både for brukere av sektoren og for effektiv utnyttelse av ressurser. En sentralisering av enkelte tjenester kan være en måte å effektivisere på.
I Hedmark fylke har flere likningskontor blitt lagt ned og innarbeidet i Hedmarken likningskontor. Dette for å kunne sikre og videreutvikle kompetansen innenfor ansvarsområdet. I slike prosesser er det svært viktig at det offentlige tilbudet til brukerne av slike tjenester ikke svekkes. Løten kommune er en av kommunene som fikk sitt lokale likningskontor nedlagt fra nyttår 2002 og innarbeidet i Hedmarken likningskontor. Konsekvensene for kommunens innbyggere etter denne omleggingen er at det ikke lenger er mulig å få utstedt skattekort ved kommunens servicekontor, da dette kontoret ikke kan få tilgang til den datalinje som er nødvendig for å utstede skattekort. Denne tjenesten som Løten kommune gjerne vil tilby sine innbyggere, kan de nå ikke lenger få utført i egen kommune.
Statsråden har i sin redegjørelse påpekt at det er viktig å åpne for mer fleksible, brukerrettede organisasjonsmodeller for tjenestedelen av offentlig virksomhet.
Løten kommune vil gjerne imøtekomme statsrådens signaler og ambisjoner om en mer brukervennlig offentlig sektor ved å legge til rette for flere tjenester til sine innbyggere ved sitt servicekontor.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg vil benytte anledningen til å understreke at det er viktige momenter som taler for det engasjementet Løten kommune har i saken, og som stortingsrepresentanten her bringer videre. Brukerretting av offentlige tjenester står helt sentralt i Regjeringens arbeid med å modernisere offentlig forvaltning, også på kommunalt nivå. 'Offentlige servicekontorer' er ett av flere virkemidler som kan tas i bruk, og det er i dag opp til den enkelte kommune hvordan den vil innrette slike servicekontorer, herunder også hvem den vil samarbeide med.

Det er imidlertid Finansdepartementet som er ansvarlig departement for likningsmyndighetene, og jeg har derfor valgt å videresende spørsmålet til dem.

Finansdepartementet viser til at da skatteetaten omorganiserte 1. mars 2002, og Løten likningskontor og folkeregister ble integrert i Hedmarken likningskontor, ble det bestemt av Finansdepartementet at skatteetaten i Løten skulle være representert ved kontor med etatsfunksjoner, dvs. ikke ha egne tilsatte i kommunen, men kjøpe tjenester av andre offentlige kontor, f.eks. offentlige servicekontor, trygdeetaten eller lignende.

Spørsmålet om hvilke likningsoppgaver som skal utføres ved offentlige servicekontor er tidligere vurdert. I de kommuner der likningskontoret ikke er representert ved egne tilsatte, inngår ikke saksbehandlingsoppgaver, herunder utskriving av skattekort, i de oppgaver som servicekontoret kan utføre. Per i dag vurderes det slik at det ikke foreligger hjemmel til å delegere myndighet til tilsatte ved servicekontor hvor etaten ikke selv er representert.

Finansdepartementet har derfor bedt Skattedirektoratet foreta nærmere utredning av hvilke oppgaver det eventuelt kan være aktuelt å delegere til kommunalt offentlig servicekontor eller til trygdekontor/annet offentlig kontor i servicekontorsamarbeid.

Da Løten offentlige servicekontor ble etablert for ca. ti år siden ble det den gang gitt dispensasjon for tilgang til skatteetatens fagsystemer. Dispensasjonen ble gitt i en begrenset periode og var et ledd i at Løten offentlige servicekontor var med i et prøveprosjekt for igangsetting av offentlige servicekontor. I dag behandles Løten offentlig servicekontor på linje med andre offentlige servicekontor.

Det bør imidlertid påpekes at i dag kan alle bestille skattekort via telefon, Internett eller ved fremmøte ved nærmeste likningskontor. De tilsatte ved det offentlige servicekontoret kan dessuten bistå brukerne med å bestille dette ved hjelp av servicekontorets Internett-PC eller telefon.