Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:535 (2002-2003)
Innlevert: 08.05.2003
Sendt: 08.05.2003
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 15.05.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En asylsøker fra Moldova som oppholdt seg i Hammerfest sammen med sin kone og sitt fem år gamle barn ble i henhold til en reportasje i Finnmark Dagblad den 2. mai 2003 utvist fra Norge den 15. november 2002. Deretter har ingen, verken hans familie i Norge eller i Moldova, hørt fra ham. Mannen fryktet for sitt liv ved en eventuell utvisning.
Vil utenriksministeren bidra til at norske myndigheter søker å bringe klarhet i hva som kan ha skjedd med mannen etter utvisningen fra Norge?

Begrunnelse

Dersom personer som utvises fra Norge utsettes for overgrep etter tilbakekomst til det landet de har flyktet fra, anskueliggjør dette at personen har hatt gode grunner til å søke asyl i utlandet. Norsk flyktning- og asylpolitikk må etter undertegnedes vurdering være basert på humane prinsipper der skjebnen til de personer som utvises følges opp, slik at man fortløpende kan vurdere hvorvidt de vurderinger som ble gjort i Norge før utvisning fant sted, også i ettertid viser seg å ha vært riktige. Dersom personer som blir utvist fra Norge lider betydelig overlast etter hjemsendelsen, må dette etter undertegnedes syn påvirke vurderingen av framtidige, lignende saker, og også føre til at Norge engasjerer seg for de enkeltpersonene som har lidd overlast etter hjemsendelse fra Norge.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Spørsmålet er overført fra Utenriksdepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet.

Som representanten Ballo er kjent med, er det Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda som behandler asylsaker, utvisningssaker og andre saker etter utlendingsloven. Verken jeg eller departementet har anledning til å gripe inn i behandlingen av slike saker. Jeg har full tillit til at direktoratet og nemnda foretar en forsvarlig behandling av de relevante forhold i sakene.

Når det gjelder den konkrete sak det vises til i spørsmålet, har jeg fått opplyst at vedkommende er dømt i en straffesak og deretter utvist fra Norge. Utlendingen fikk også avslag på asylsøknaden før han ble sendt ut av Norge.

Utlendingsmyndighetene har vært kjent med og vurdert de anførslene som utlendingen har påberopt seg hva gjelder sitt beskyttelsesbehov. På et generelt grunnlag vil jeg si at det ikke er alle handlinger eller tilknytning til et hvert miljø, som i seg selv kan danne grunnlag for asyl eller oppholdstillatelse i Norge.

Når utlendingsmyndighetene har fattet et vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, så ligger det allerede en grundig vurdering av at vedkommende ikke vil bli utsatt for noe som kan gi beskyttelsesgrunnlag i Norge. Utlendingsmyndighetene foretar dermed ikke noen nærmere kontroll med vedkommendes situasjon etter tilbakereisen.

Jeg har sett at utlendingens ektefelle i Finnmark Dagblad sier at hun ikke har hatt kontakt med sin mann etter at han ble utvist. Etter det jeg er kjent med, skal disse opplysningene også være gjort kjent for utlendingsmyndighetene, som likevel har opprettholdt utvisningsvedtaket i ektefellens sak. Jeg har tillit til de vurderinger som er gjort i klagebehandlingen, og kan ikke se at det er forhold som tilsier at norske myndigheter skal gå nærmere inn i saken.