Skriftlig spørsmål fra Ole-Anton Teigen (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:539 (2002-2003)
Innlevert: 08.05.2003
Sendt: 09.05.2003
Besvart: 16.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Ole-Anton Teigen (SV)

Spørsmål

Ole-Anton Teigen (SV): I lys av at Regjeringen i forbindelse med revidert statsbudsjett skal komme med vurderinger og konkrete tiltak for å styrke slepebåtkapasiteten i nordområdene; hvorfor omdisponerte man KNM "Valkyrien" til støtteoppdrag i Gulfen, når denne i en periode var i Nord-Norge, disponert for innsats her, og svekker ikke dette kystvernberedskapen ytterligere?

Begrunnelse

Det eksisterer i dag rundt 30 slepebåter i landet som har kapasitet til å flytte tankere av disse dimensjonene (100-300 000 tonn) i dårlig vær. Hele denne kapasiteten befinner seg i Sør-Norge. Verken kystvakt eller trålerflåte har de nødvendige egenskaper. Det har siden 1997 foreligget forslag om å styrke kapasiteten i nord, uten at dette har skjedd.
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling siteres i Fiskets Gang 25. februar 2003:

"Statistisk sett vil det skje en stor oljekatastrofe i Norge i løpet av de ti neste årene. Vi har til nå vært utrolig heldige."

Gjennom hele 2002 gikk det en oljetanker annenhver dag langs kysten, i dag er hyppigheten lang større og noen snakker om at det kan bli opptil 8 store tankere pr. dag.
Videre ser vi at svært mye av den militære kapasiteten flyttes sørover, samtidig som vi har en formidabel om ikke direkte militær, så miljøtrussel i nord.
KNM "Valkyrien" skal ha tilstrekkelig 123 000 tonn slepekapasitet, som er spesielt mye og vil kunne være anvendelig overfor båter i den klassen vi her snakker om. All annen privat kapasitet, tråler og kystvakt for øvrig, vil ha for liten kapasitet.
Dersom vi får en ulykke i nord, blir dette en gigantisk tragedie for fiskeri- og havbruksnæringa, for ikke å snakke om kystrelatert turisme.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Ifølge det som jeg har fått opplyst har ikke KNM "Valkyrien" vært omdisponert og opererer fortsatt i norske farvann. KNM "Valkyrien" representerer en slepekapasitet. I den utstrekning fartøyet opererer i nordlige farvann, vil det kunne dekke deler av slepekraftbehovet i regionen.

Videre vil jeg påpeke at arbeidet med å få vurdert slepebåtkapasiteten i Nord-Norge har høy prioritet i Fiskeridepartementet. Kystverket har foretatt en gjennomgang av behovet for slepebåtkapasitet i regionen, og har sendt en rapport på høring i vår. Denne vurderes nå, og departementet vil komme tilbake til saken i forbindelse med budsjettforslaget for 2004.

Arbeidet for sikkerhet og beredskap langs kysten har høy prioritet i Fiskeridepartementet. Jeg vil i denne forbindelse også nevne at Regjeringen har foreslått i revidert nasjonalbudsjett for 2004 at det bygges en trafikksentral for Nord-Norge i Vardø. Videre har Regjeringen foreslått en utvidelse av territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil, som er under behandling i Stortinget. Som en oppfølgning av dette vil det bli innført påbudte seilingsleder for fartøy med farlig og/eller forurensende last. Disse tiltakene må sees i sammenheng med etablering av mottaksanlegg for AIS-signaler fra skip langs hele kysten.

Samlet vil disse tiltakene gi en bedre kontroll med trafikken i våre farvann.