Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:545 (2002-2003)
Innlevert: 09.05.2003
Sendt: 12.05.2003
Besvart: 19.05.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Vil statsråden ta initiativ for å gjøre Enovas støtteordning til energiomlegging permanent slik at personer som av forskjellige grunner ikke fikk registrert sine søknader innen 15. mars også kan få nyte godt av ordningen, og i hvert fall sørge for at de som av tekniske årsaker ikke fikk registrert søknaden får disse behandlet?

Begrunnelse

Jeg har mottatt tilbakemeldinger om at en person som har søkt Enova om støtte til energiomlegging ikke har fått søknaden sin registrert, og vedkommende opplyser at Enova hevder at dette gjelder flere enn denne ene søkeren.
Firmaet som har utført det datamessige arbeidet har ovenfor denne søkeren opplyst at manglende registrering av den elektroniske søknaden kan skyldes at det på nettsiden var lagt inn en "sperre" mot søknader som ble sendt fra utlandet, og at dette kan være en mulig årsak til at søknaden som i dette tilfellet ble sendt fra Tenerife, ikke ble registrert.
Med søknadsfrist 15. mars var det av avgjørende betydning at alle søknader ble korrekt registrert. Manglende registrering av tekniske årsaker har medført at personer som har regnet med støtte til investering i eksempelvis varmepumper, føler seg "lurt".

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Under behandlingen av St.prp. nr. 42 (2002-2003), som omhandler straksordningen for husholdninger, ble det vedtatt å sette søknadsfristen til 15. mars. Ordningen er knyttet opp til den spesielle kraftsituasjonen vi hadde i vinter. Jeg legger ikke opp til at dette skal bli en permanent ordning. Hvis Enova derimot, på bakgrunn av en evaluering av straksordningen, skulle komme til at en slik ordning er et effektivt virkemiddel innenfor energiomleggingen, har de fullmakt til å utforme et slikt virkemiddel innenfor sin ramme.

Jeg har videre vært i kontakt med Enova angående selve søknadsbehandlingen og har fått følgende svar:

"Enova registrerer alle søkere som hevder å ha søkt, men som av tekniske årsaker kan se ut til å ha falt ut ved elektronisk registrering. I disse tilfeller ber vi om opplysninger som eksakt når søknaden ble sendt, hvilken kvittering som ble registrert på skjermen etter at søknaden ble sendt og om søker tok noen form for kopi av søknadsskjemaet mens det var på skjermen ..."

I de tilfeller hvor vi har fått dokumentasjon som tilsier at det er gjort et forsøk på å søke, er søker etterregistrert ..."

Av de 50 388 søknader som var registrert ved søknadsfristens utløp, har vi nå rundt 50 saker av denne type ..."

Så langt har arbeidet med denne type forhold vært håndterbart, men endelig vurdering av uavklarte saker gjenstår."

Jeg har derfor tillit til at Enova vil behandle denne typen søknader på en forsvarlig måte.