Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:546 (2002-2003)
Innlevert: 09.05.2003
Sendt: 12.05.2003
Besvart: 26.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hva er omfanget av og vilkårene for bruken av varetektsceller til forvaring av asylsøkere, og på hvilket vurderingsgrunnlag brukes varetektsplasser til slik forvaring?

Begrunnelse

Undertegnede har møtt asylsøkere som sitter i varetekt til tross for at de ikke har begått lovbrudd. En av årsakene skal ha vært ukjent identitet. Dette synes betenkelig, både med hensyn til de menneskelige belastningene dette innebærer, og fordi det er stor mangel på varetektsplasser i Norge.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Asylsøkere kan i likhet som andre utlendinger bli fremstilt for retten med anmodning om varetektsfengsling på to grunnlag:

1) for å sikre iverksettelse av vedtak, jf. utlendingsloven § 41 og 2) dersom utlendingen nekter å oppgi sin identitet eller det er skjellig grunn til mistanke om at utlending oppgir falsk identitet, jf. utlendingsloven § 37 6. ledd.

Fengsling etter utlendingsloven kan imidlertid ikke skje dersom det anses som et uforholdsmessig inngrep.

En person kan sitte i varetekt i ordinært fengsel eller på Trandum som er politiets internat for personer som er pågrepet og/eller fengslet og som venter på uttransportering. Internatet benyttes hovedsakelig til kortere forvaring.

De fleste som fremstilles for fengsling blir plassert i fengsel inntil de blir transportert til Trandum rett forut for utreise fra landet.

Ordinære varetektsplasser vil imidlertid benyttes når en person antas voldelig, eller når det blir ansett å foreligge en rømningsfare. Videre benyttes varetektsplasser under etterforskning av identitet.

Oslo politidistrikt har hittil i år hatt ca. 90 fengslinger etter utlendingsloven §§ 37 og 41. I dag har vi ingen oversikt over antall fengslinger for landet totalt sett. På Trandum internat har det hittil i år sittet 49 personer fengslet etter utlendingsloven.