Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:547 (2002-2003)
Innlevert: 12.05.2003
Sendt: 13.05.2003
Besvart: 19.05.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Jorda på Melhus prestegård er ifølge reportasje i mediene leid ut til en utenbygds entreprenør uten tilknytning til landbruk og uten at adkomst til jorda er sikret. Nabobrukere har ikke blitt orientert av Opplysningsvesenets fond som eier jorda. Den ansvarlige der bekrefter at leieprisen, som ikke er kjent, har vært avgjørende.
Vil statsråden bidra til at det gode forhold mellom prestegårdene og naboene ikke blir ødelagt av strengere krav til økonomisk resultat?

Begrunnelse

Det er gjennom reportasje i avisen Gaula blitt kjent at Opplysningsvesenets fond har inngått avtale om bortleie av prestegårdsjorda i Melhus på vilkår som tyder på at det ensidig legges vekt på økonomisk gevinst. Ifølge reportasjene er jorda bortleid til en entreprenør fra Trondheim uten tilknytning til landbruksvirksomhet, mens interesserte naboer ikke var kjent med at ny leieavtale skulle inngås. Utleieavtalen er inngått uten at utleier har sikret rett til adkomst til den største delen av leiejorda.
I det samme område er det nå stor misnøye etter at flere av de 21 boligeierne som måtte flytte for å gi plass til ny E6 gjennom Melhus sentrum, ikke har fått en erstatning som dekker kostnadene med å skaffe tilsvarende bolig i Melhus sentrum. De to sakene danner til sammen et bilde av at staten legger for stor vekt på egen økonomi der man burde vektlagt å videreføre et godt forhold til innbyggerne.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Opplysningsvesenets fond forvaltes av et særskilt forvaltningsorgan under departementet. Forvaltningen av fondets eiendommer skjer med bakgrunn i prinsipper og retningslinjer som departementet tidligere har forelagt Stortinget, jf. bl.a. St.meld. nr. 14 (2000-2001).

Når det gjelder den aktuelle saken om utleie av prestegårdsjord tilhørende Melhus prestegård, har departementet innhentet uttalelse i saken fra fondet.

Fondet opplyser følgende med hensyn til status for Melhus prestegård:

"Melhus prestegård har vært bortforpaktet inntil 2003. Forpakteren, som har nådd pensjonsalder, sa opp forpaktningsavtalen fra og med våren 2003. Jorda er midlertidig bortleid som tilleggsjord for inneværende sesong i påvente av at det skal tas stilling til den framtidige disponeringen av prestegården. Forpakterboligen er fortsatt bortleid til forpakter inntil han får skaffet seg ny bolig.

Omlegging av E6 i området kjører over prestegårdens dyrka mark og også jernbanen krysser eiendommen. Fylkesmannens landsbruksavdeling i Sør-Trøndelag har, med bakgrunn i grunnavståelser til berørte eiere i området, henvendt seg til Opplysningsvesenets fond og forespurt om muligheten for om mulig å erverve prestegårdens jordbruksarealer til erstatningsarealer. Henvendelsen ligger til vurdering, og fondet håper at en konklusjon om framtidig disponering vil foreligge i løpet av året."

Når det særskilt gjelder saken om utleie av prestegårdsjorda, opplyser fondet:

"Flere gårdbrukere, både naboer og andre, har uoppfordret meldt sin interesse for å leie prestegårdsjorda i 2003. Som følge av at det kun var midlertidig utleie for en sesong, ble jordleier plukket ut blant de innkomne henvendelser. Alle var fra seriøse og kvalifiserte brukere, og det ble inngått avtale med den bruker som ut fra en helhetsvurdering gav det beste resultatet for Opplysningsvesenets fond. Leiepris var selvfølgelig en viktig del av avtalen, men var klart innenfor forsvarlig nivå for distriktet.

Dersom det hadde vært aktuelt med en flerårig leieavtale, ville jorda vært utlyst. Det var ikke naturlig å kontakte naboer i denne forbindelse, da ingen av disse har hatt leieavtaler på prestegården tidligere.

Selv om den aktuelle leieren ikke er nabo til prestegården, er han velkvalifisert, har agronomutdanning og driver i tillegg annen landbrukseiendom. Han har bekreftet at han har sikret adkomst til arealene."

Jeg viser til dette. Med bakgrunn i den redegjørelsen fondet har gitt om midlertidig utleie av Melhus prestegårds jordbruksarealer, kan jeg ikke se at fondet i denne saken har opptrådt på en måte som foranlediger endringer i de retningslinjer som gjelder for fondets forvaltningspraksis i slike saker.