Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:555 (2002-2003)
Innlevert: 15.05.2003
Sendt: 15.05.2003
Besvart: 22.05.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Jeg viser til vedlagt brev angående beregning av ytelser til yrkesrettet attføring og til Stortingets vedtak fra 30. april 2002 om "Stortinget ber Regjeringen om å videreføre overgangsordningene for alle dem som ved regelendringenes ikrafttredelse var under attføring".
Tolker statsråden Stortingets vedtak slik at forvaltningen kan veksle mellom begge regelverk systematisk til personenes ugunst, slik at personen mister ytelser de ellers har rett til dersom de behandles etter ett regelverk?

Vedlegg til spørsmål:

Telefaks fra NN. Stortingets journalbasenummer: 2002/00564-15.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg understreker at jeg ikke kan kommentere enkeltsaker som er behandlet i Aetat, og vil derfor besvare henvendelsen generelt.

Overgangsreglene som ble fastsatt i forbindelse med ikrafttredelsen av de nye beregningsreglene gjelder for personer som hadde fremsatt krav og fylte vilkårene for ytelser under yrkesrettet attføring da de nye reglene trådte i kraft 1. januar 2002. I korthet er det slik at de som omfattes av overgangsreglene, får attføringspenger beregnet etter et grunnlag som gir en netto utbetaling som tilsvarer den utbetalingen de hadde etter de gamle reglene. Siden man etter det tidligere regelverket kunne ha en viss inntekt ("friinntekt") uten at attføringspengene ble avkortet, kan disse personene fortsatt arbeide inntil fire timer pr. uke uten avkortning ("fritimer"), samt beholde stønad til hushold etter gammelt regelverk. Stortinget bad 30. april 2002 om at overgangsordningene ble forlenget ut over de opprinnelig fastsatte tidspunkt. I tråd med vedtaket ble overgangsreglene endret slik at adgang til "fritimer" og husholdsstønad kan beholdes ut attføringsperioden.

Vilkåret for å være omfattet av overgangsreglene er at man skal ha fylt vilkårene for ytelsen og fremmet krav før 1. januar 2002. Det er dermed mulig å være omfattet av overgangsreglene når det gjelder attføringspenger, men ikke når det gjelder husholdsstønad. En person som startet yrkesrettet attføring og fikk innvilget attføringspenger i 2001 eller tidligere, men som verken søkte om eller fylte vilkårene for husholdsstønad før 1. januar 2002, vil bare være overgangstilfelle når det gjelder attføringspenger. Dette gjelder selv om personen tidligere er orientert om regelverket for husholdsstønaden, og dermed kan ha hatt forventninger om å få slik stønad på et senere tidspunkt.

Overgangsreglene gir ingen mulighet for å "veksle" mellom gammelt og nytt regelverk slik det antydes i spørsmålet. Stortingets vedtak 30. april 2002 gav ikke grunnlag for endringer i overgangsreglene ut over de endringene som er omtalt ovenfor.