Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:558 (2002-2003)
Innlevert: 15.05.2003
Sendt: 16.05.2003
Besvart: 21.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Hva kan justisministeren gjøre for å forhindre at politi og embetsverk pga. sen saksbehandling og fortsatt beslag i førerkort, lar en yrkesutøver i unødig lang tid være utestengt fra arbeid og inntekt?

Begrunnelse

I april i år var en bussjåfør som har kjørt skadefritt siden 1960 og vært yrkessjåfør i 20 år, innblandet i en trafikkulykke som heldigvis ikke førte til alvorlige skader. Politiet beslagla førerkortet og varslet at sjåføren ville bli avhørt. Etter fem uker har sjåføren ennå ikke hørt fra politiet og heller ikke blitt avhørt, og han er fortsatt utestengt fra sitt inntektsbringende arbeid.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Vegtrafikkloven § 33 nr. 5 bestemmer at førerkort kan beslaglegges inntil saken er endelig avgjort der det foreligger skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold som kan medføre inndragning av førerkort. Dersom mistenkte ikke samtykker i beslaget, skal spørsmålet om fortsatt førerkortbeslag oversendes tingretten til avgjørelse innen tre uker.

Stortingsrepresentant Rui har ikke oppgitt hvilket politidistrikt som har foretatt beslaget i den konkrete saken det henvises til. Politidirektoratet, som er blitt forelagt dette spørsmålet, har derfor ikke kunnet foreta nærmere undersøkelser og klarlegge om det foreligger samtykke til beslag eller om beslaget er vurdert av retten.

Justisdepartementet har gitt retningslinjer for beslag av førerkort i "Håndhevingsinstruks om inndragning av førerkort". I pkt. 3.8.9 står det følgende vedrørende beslag av førerkort når førerkortinnehaveren har stort behov for førerkort:

"I enkelte saker vedrørende uaktsom kjøring kan det være tvil om lovens vilkår for beslag er oppfylt, og spesielt om beslag allikevel bør skje etter de ovennevnte retningslinjer. Slike tilfeller må vurderes meget nøye. Ved vurderingen tas i betraktning bevisenes styrke, graden av uaktsomhet og momenter for øvrig som er knyttet til den straffbare handlingen. Det er grunn til å være tilbakeholdne ved tvil, særlig når førerkortinnehaveren har sterkt behov for førerkortet."

Som det fremgår ovenfor, skal retten vurdere fortsatt beslag utover tre uker dersom siktede ikke samtykker. Politiet skal sørge for at førerkortbeslag behandles uten unødvendig forsinkelser.

Jeg er imidlertid opptatt av straffesaker der politiet beslaglegger førerkortet får en rask avklaring, ikke minst at slike saker blir prioritert av påtalemyndigheten og domstolene. Førerkortbeslag er inngripende for føreren og det bør derfor være en målsetting at denne tiden blir så kort som mulig. På bakgrunn av de nye regler om prikkbelastning og at inndragning av førerkort er foreslått overført til domstolene, vil jeg vurdere i samråd med samferdselsministeren om beslagsreglene bør endres for å få en hurtigere behandling av denne type saker.