Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til statsministeren

Dokument nr. 15:567 (2002-2003)
Innlevert: 16.05.2003
Sendt: 19.05.2003
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 26.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): I NRK Brennpunkt denne uken kom det frem at Forsvaret ikke har ansvaret for overvåkingen av havområdene, men at det er noe man ved LDKN har påtatt seg da det er av stor betydning for det sivile samfunn.
Kan statsministeren redegjøre for hvem som har ansvaret for overvåking av havområdene, eventuelt hvorfor ingen har et slikt ansvar?

Begrunnelse

Siden ulykken med fraktebåten "Jon R." var det et press på daværende regjering fra Stortinget om å rydde opp i forhold knyttet til sikkerheten langs kysten og de tilstøtende havområder. Det er mulig mye er gjort, men resultatene av det eventuelle nitidige byråkratiske arbeid ser så langt ut til å være lite.
Daværende fiskeriminister, forsvarsminister, utenriksminister og statsminister fastholdt at det er Forsvaret som har ansvaret for overvåkingen. Dette stemmer også godt overens med de oppdrag Forsvaret er gitt av Stortinget. Riktignok har nåværende fiskeriminister hevdet at overvåkingen langs kysten er Forsvarets ansvar utenfor territorialgrensen og Kystverkets ansvar innenfor territorialgrensen, noe som ikke er i samsvar med de oppdrag som er gitt av Stortinget. Det kan jo ikke være slik å forstå at Forsvaret kun skal overvåke militær aktivitet og noen andre den sivile aktivitet.
Det kan se ut til at det er behov for ytterligere presisering fra regjering og storting slik at Forsvarets personell, og også enkelte politikere, blir gjort oppmerksom på hvilke oppgaver Forsvaret er satt til å løse.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Spørsmålet er overført fra statsministeren til fiskeriministeren.

Regjeringen anser det som viktig å koordinere og samordne den samlede statlige innsatsen og ressursbruken innen sjøsikkerhet og beredskap. Regjeringen har tatt et viktig skritt ved å samle ressurser på den skadeforebyggende og den skadebegrensende side ved at Fiskeridepartementet og Kystverket overtok ansvaret for beredskapen mot akutt forurensing fra 1. januar i år.

Det er etter dette klart at den primære myndighet innen sivil overvåking av skipstrafikken, forebygging av ulykker og beredskap mot miljøforurensning ved ulykker er Fiskeridepartementet med Kystverket som utøvende etat.

Kystverkets overvåking er i dag knyttet til utøvelse, kontroll og veiledning i definerte kystnære og indre farvann i Sør-Norge. Kystverket driver i dag fire trafikksentraler. De to første ble etablert i Brevik og på Fedje for å overvåke transporter med farlig og forurensende last til industrianlegg i disse områdene. Senere har en sett behovet for trafikksentraler i farvann som regnes som særlig risikoutsatt pga. mye og kryssende trafikk. Her kan nevnes trafikksentralen i Horten som dekker Oslofjorden og den nye trafikksentralen som ble satt i drift på Kvitsøy fra 1. januar i år.

For å få en bedre overvåking og kontroll med den økende trafikken som fører forurensende last utenfor kysten av Nord-Norge foreslår Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at det bygges en trafikksentral for Nord-Norge i Vardø. Denne sentralen vil føre kontroll med trafikk i transitt langs kysten og med trafikk i de mest risikoutsatte områdene i indre farvann. Som kjent har Regjeringen fremmet et forslag om utvidelse av territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil som nå er under behandling i Stortinget. Som en oppfølging av dette har Kystverket utarbeidet og sendt på høring et forslag til påbudte seilingsleder for skipstrafikk som utgjør en særlig miljørisiko. Utbygging av nettverk for automatisk identifisering av skip (AIS) vil legge til rette for overvåking av skip med AIS som trafikkerer langs kysten. I 2003 er det over Fiskeridepartementets budsjett bevilget 30 mill. kr til fullføring av utbyggingsprosjektet og dette skal være ferdig medio 2004. Kystverket har også miljøovervåking med fly og vurderer denne utvidet med satellittovervåking. Samlet vil disse tiltakene gi en bedre kontroll med trafikken i våre havområder.

I tillegg til Kystverket har Forsvaret også oppgaver i forbindelse med maritim overvåking. Forsvaret har primært ansvar for suverenitetshevdelse, overvåking og militær krisehåndtering i norske farvann, samt interesseområder til havs. Forsvaret yter i tillegg bistand til sivile etater i forbindelse med myndighetsutøvelse til havs, og innen kystberedskap og sjøsikkerhet, der andre etater har primæransvaret. For å kunne ivareta disse oppgavene har Forsvaret gode overvåkingskapasiteter.

Det er en målsetting at de samlede overvåkingsressursene skal utnyttes på en rasjonell måte for løsning av sivile og militære oppgaver. Det arbeides kontinuerlig med å komme fram til gode løsninger på dette området og Kystverket og Forsvaret har løpende kontakt.