Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:569 (2002-2003)
Innlevert: 19.05.2003
Sendt: 20.05.2003
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 26.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nylig avslått krav fra Mullah Krekars advokat på honorar. Saken ruller imidlertid med full tyngde i embetsverk og offentlige instanser. Dette krever selvfølgelig store ressurser.
Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at noe departement dekker kostnadene, og hvor store er eventuelt de kostnader som dekkes av det offentlige?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet fra representanten Sandberg er overført til besvarelse fra kommunal- og regionalminister Erna Solberg til meg som rette vedkommende. Jeg legger til grunn at spørsmålet gjelder i hvilken utstrekning Krekar er innvilget fri rettshjelp.

Ved vedtak av 26. september 2002 innvilget fylkesmannen i Oslo og Akershus Krekar 10 timer fritt rettsråd i anledning forhåndsvarsel om tilbakekall av asylstatus, reisebevis, bosettingstillatelse og tidligere arbeids- og oppholdstillatelse samt varsel om utvisning.

Søknaden ble innvilget med hjemmel i rettshjelploven § 13 første ledd, jf. utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a og stykkprisforskriften § 4. I slike saker har en utlending krav på fri rettshjelp uten behovsprøving. Den bistand Krekar ble innvilget utgjør det minimum han har krav på etter gjeldende regelverk.

Videre ble det dekket bistand fra tolk i inntil 4 timer og 1 reise tur/retur Amsterdam for advokat og tolk. Fordi saken gjelder forhold til norske myndigheter, har Krekar hatt krav på bistand fra norsk advokat. Krekar var fengslet i et særlig sikret fengsel i Nederland. Det var ikke anledning til å ringe ut fra fengselet. Samtaler mellom advokat og klient kunne derfor bare foregå ansikt til ansikt. Advokaten måtte således reise til fengselet for å kommunisere med sin klient. Fylkesmannen fant det således nødvendig å dekke advokatens reiseutgifter samt utgifter til en tolk advokaten hadde tillit til.

Ved vedtak av 29. januar 2003 innvilget fylkesmannen ytterligere 4 av omsøkte 20,5 timers tolking. I vedtak av 21. februar 2003 avslo fylkesmannen advokat Melings salærkrav på 348,5 timer fritt rettsråd i denne saken. Disse vedtakene har advokat Meling påklaget til Justisdepartementet. Advokaten har i brev av 3. mars 2003 opplyst at han vil komme tilbake med en utdyping av klagene. En slik utdyping er ennå ikke innkommet. Klagene er stilt i bero i påvente av dette. For øvrig har fylkesmannen i vedtak av 6. mars 2003 gitt forhåndsgodkjennelse for bruk av translatør til oversetting av utvisningsvedtaket, med inntil 15 000 kr.

Advokat Meling er ellers oppnevnt av Oslo forhørsrett som forsvarer i straffesaken mot Krekar. For så vidt gjelder utbetaling av salær til advokat Meling i den forbindelse, opplyser Oslo tingrett at advokaten ennå ikke har sendt inn sin salæroppgave. Det er således ikke utbetalt salær fra tingretten i saken. Salærfastsettelse i straffesaken skal i henhold til gjeldende regelverk foretas av retten. En slik avgjørelse kan jeg som justisminister ikke overprøve.