Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:570 (2002-2003)
Innlevert: 20.05.2003
Sendt: 20.05.2003
Besvart: 26.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hva vil Justisdepartementet foreta seg for at miljøkriminalitet blir prioritert like høyt i alle politidistriktene?

Begrunnelse

I Adresseavisen av 8. mai i år er det et oppslag med overskriften "Politi "glemmer" miljøkriminalitet". Artikkelen viser til en prosjektgruppe, ledet av politimester Sverre Kirksæther, som har sett nærmere på politiets arbeid med kriminalitet i tilknytning til miljø og arbeidsmiljø. Prosjektgruppens rapport bekrefter at det står dårlig til i noen distrikter, mens enkelte gjør en førsteklasses jobb, opplyser Sverre Kirksæther i ovennevnte avisoppslag. Sverre Kirksæther opplyser også at lav prioritering av miljøkriminalitet fører til lang saksbehandlingstid, samt at det er stor variasjon i bøtenivået mellom politidistriktene. Dessuten er det noen steder dårlig samarbeid mellom politiet og miljøetater.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: De sentrale rammer for og prioriteringene av politiets håndtering av miljøkriminalitet er gitt av Stortinget, Justisdepartementet, Riksadvokaten og Politidirektoratet. Retningslinjene er nedfelt i flere rundskriv, og i de årlige prioriteringsskriv fra Riksadvokaten og disponeringsskriv i forbindelse med budsjettildelingen fra Politidirektoratet til politimestrene.

Justisdepartementet har særlig de senere år lagt føringer for en høyere prioritering og kvalitetsheving av politiets arbeid med miljøsakene, med bakgrunn særlig i signaler fra Stortinget. Det vises bl.a. til Justisdepartementets miljøhandlingsplan for justissektoren for 2003-2006.

Politidirektoratets avdeling for etatsledelse følger opp at politidistriktene prioriterer miljøkriminalitet i tråd med de sentrale føringer gjennom styringsdokumentene, under drøftingsmøtene med det enkelte distrikt, og gjennom den løpende kontakt med distriktene.

Ved Økokrim er det satt av to stillinger med særlig ansvar for å følge opp og støtte politidistriktenes bekjempelse av miljøkriminalitet. Økokrim avholder også årlige seminarer for politidistriktenes miljøkoordinatorer og utpekte jurister med ansvar for å følge opp miljøsaker.

Politidirektoratet nedsatte i mars 2002 i samarbeid med Riksadvokaten et prosjekt som bl.a. skulle kartlegge og beskrive politi- og påtalemyndighetens håndtering av og ressursbruk i bekjempelsen av miljøkriminalitet. Prosjektgruppen skulle vurdere hvorvidt dagens ordninger er tilstrekkelige og adekvate, og eventuelt komme med forslag til endringer som kan gi bedre ressursutnyttelse, mer effektiv kriminalitetsbekjempelse og bedre kvalitet. Man skulle herunder se nærmere på organiseringen av samarbeidet med andre etater og organisasjoner.

Prosjektgruppen ventes å legge frem sin rapport i begynnelsen av juni, men det er kommet frem en del forslag og anbefalinger; herunder forslag som gjelder

- prioritering og organisering

- saksbehandlingstid og oppklaringsprosent, herunder bruk av frister

- reaksjonsfastsettelse

- samarbeid med andre etater, herunder videreutvikling av fylkesmiljøforum

- kompetanseheving.

Politidirektoratet opplyser at rapporten vil bli sendt på høring, og at direktoratet deretter vil utarbeide en mer detaljert handlingsplan innenfor rammen av Justisdepartementets handlingsplan for bekjempelse av miljøkriminalitet.

Jeg forventer at arbeidet med rapporten, og gjennomføringen av direktoratets kommende handlingsplan, vil føre til at miljøkriminalitet blir prioritert høyt i alle politidistrikter, basert på det enkelte distrikts utfordringer og risikoanalyse på miljøfeltet.