Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:572 (2002-2003)
Innlevert: 20.05.2003
Sendt: 20.05.2003
Besvart: 26.05.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Offentlige kostnader til infrastruktur for ilandføringen fra Ormen Lange synes ulike for alternativene Nyhamna og Tjeldbergodden. Disse kostnadene ble ikke tatt med i vurderingen når Nyhamna ble valgt. Dette ble ikke ansett som hensiktsmessig før etter at ilandføringsstedet var valgt. Samtidig hevder OED at de samlede samfunnsmessige konsekvenser er tilstrekkelig utredet.
Vil statsråden sørge for en oversikt over offentlige kostnader for alternativene der alle samfunnskostnader fremkommer og kan hensyntas?

Begrunnelse

I forbindelse med valget av ilandføringssted for gassen fra Ormen Lange-feltet har Norsk Hydro utredet lisensgruppens utbyggingsinvesteringer. Offentlige investeringer i infrastruktur utløst av utbyggingen er ikke utredet av operatøren eller myndighetene. Alternativene er Tjeldbergodden, hvor det er gjort samfunnsmessige investeringer i infrastruktur, og Nyhamna, hvor investeringer i milliardklassen må foretas. Tjeldbergodden krever vesentlig lavere investeringer fra det offentlige, men forskjellen mellom alternativene er ikke analysert. Et premiss for en samfunnsmessig sammenligning mellom Nyhamna og Tjeldbergodden er å få disse kostnadstallene på bordet.
Et eksempel på slike kostnader er til infrastruktur for kraftbehovet som Statnett skal stå for. Hydro og Statnett har vurdert kraftframføringen til alternativene som ikke er hensyntatt i valg av ilandføringssted. I OEDs godkjenningsdokument for konsekvensutredningen for Nyhamna (24. april 2003) står det: "Norsk Hydro gjennomførte i forbindelse med stedsvalgprosessen utredninger vedrørende kraftforsyning til de ulike ilandføringsstedene. Statnett var involvert i dette arbeidet. Det ble ikke ansett som hensiktsmessig med parallelle meldingsløp for hvert av de aktuelle ilandføringsstedene. Det ble vurdert som mest hensiktsmessig at forhåndsmeldingen ble fremlagt etter valg av ilandføringssted og utbyggingskonseptet avtegnet seg." Dette på tross av at på dette tidspunktet var klart at det var forskjeller i kostnadene ved kraftframføring til de ulike alternativene. Statnett har utredet to nye kraftlinjer (Istad-Nyhamna og Ørskog-Nyhamna), direkte utløst av utbyggingen med en investeringsramme på ca. 1 mrd. kr. I tillegg skal Statnett bygge ny linje fra Viklandet til Istad, beregnet til ca. 250 mill. kr. Konsekvensutredningen for denne linjen ble lagt fram i oktober 2002: "Ved årsskiftet 2002/2003 blir det bestemt om gassen fra feltet skal føres til en terminal på land eller om gassen skal prosesseres til havs. Både ved en landterminal og ved en offshoreutbygging av feltet er hovedalternativet kraftforsyning fra land. Effektbehovet vil ved begge utbyggingsløsninger bli så betydelig at det ikke kan innpasses i eksisterende nett." Videre står det "Statnett har startet arbeidet med systemutredninger og forhåndsmelding i forbindelse med Ormen Lange-prosjektet".
OEDs brev til Norsk Hydro "Landanlegg Ormen Lange - sluttdokument for oppfylt utredningsplikt" (24. april 2003) konkluderer: "de samlede miljø- og samfunnsmessige konsekvenser som følge av landanlegget er etter departementets vurdering tilstrekkelig utredet med forbehold om den eventuelle rørledningen fra Nyhamna til Horremsbukta. Det er i høringsprosessen ikke fremkommet forhold som medfører at prosjektet ikke bør gjennomføres eller at det bør iverksettes særlige avbøtende tiltak utover de som omtaltes i konsekvensutredningen, dette brev og i oppsummeringsnotatet". Dette står i kontrast til at det må investeres mer i offentlig infrastruktur for å skaffe kraft til Nyhamna enn til Tjeldbergodden. Tjeldbergodden som ilandføringssted vil utløse behov for en ny linje fra Trollheimen til Tjeldbergodden. Dette foreligger det allerede en godkjent konsekvensutredning for, hvor den er kostnadsberegnet av Statnett til ca. 250 mill. kr. Uavhengig av hva den reelle forskjellen mellom kostnadene til offentlig infrastruktur vil vise seg å være mellom de to alternativene, kan det stilles spørsmål om hvorfor de store ulikhetene mellom alternativene ikke er kommunisert offentlig av OED, operatøren og/eller Statnett.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Rettighetshaverne for Ormen Lange valgte Nyhamna som ønsket ilandføringssted for gass fra Ormen Lange-feltet i mars 2002. Stortingsrepresentant Langeland hevder i brev av 19. mai 2003 at offentlige investeringer i infrastruktur utløst av Ormen Lange-utbyggingen ikke er utredet av operatøren eller myndighetene. Dette medfører ikke riktighet. I prosessen frem til valg av ilandføringssted ble forhold rundt infrastruktur vurdert av rettighetshaverne for Ormen Lange-prosjektet, herunder kraftfremføring. Dette er reflektert i konsekvensutredningen for Ormen Lange landanlegg.

Det vil være behov for mindre utbedringer av eksisterende infrastruktur som følge av landanlegget på Nyhamna som f.eks. vannforsyning, avløp, veitilknytning etc. Ifølge Norsk Hydro som operatør for Ormen Lange-prosjektet er kostnadene ved dette estimert til om lag 100 mill. kr. Departementet er informert om at utbygger vil dekke en del av disse kostnadene.

I brevet fra representanten Langeland hevdes det videre at kraftfremføringen til de alternative stedene ikke er hensyntatt i valg av ilandføringssted. Dette medfører ikke riktighet. Kraftlinjetraseer til de aktuelle ilandføringsstedene ble i stedsvalgsprosessen vurdert med hensyn på bl.a. økonomi, miljø, sikkerhet, samfunnsmessige aspekter, bygging, drift og fleksibilitet. Arbeidet ble gjennomført av Ormen Lange-prosjektet. Statnett og Istad Nett var involvert i arbeidet og bidro med opplysninger og data til de utredninger som ble gjennomført. I sammenlikningen av de aktuelle ilandføringsstedene var estimerte kostnader for nettiltak inkludert i investeringskostnadene for hvert sted. Det vises til at investeringskostnadene for hvert av stedene er kommunisert både i konsekvensutredningen for Ormen Lange landanlegg og i min redegjørelse for Stortinget i spørretimen 13. november 2002.

Departementet anser de samfunnsmessige konsekvensene av et landanlegg for Ormen Lange på de alternative ilandføringsstedene som tilstrekkelig redegjort for i konsekvensutredningen for landanlegg for Ormen Lange. På denne bakgrunn anses det derfor ikke nødvendig med en ytterligere fremstilling av de offentlige kostnadene.