Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:575 (2002-2003)
Innlevert: 20.05.2003
Sendt: 20.05.2003
Besvart: 30.05.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Dagbladet den 28. januar i år fortelles det om enkelte pensjonister som har fått sine utbetalinger redusert med 7 600 kr pr. år. Det gjelder dem som har pensjon etter pensjonsordningen for apoteketaten og noen har, ifølge Steinar Mediaas i Statens Pensjonskasse, fått betydelig større kutt enn gjennomsnittet på 150 kr pr. måned. Kredittilsynet uttaler, ifølge Dagbladet, at de ikke kjenner til at noen annen pensjonskasse har gjennomført slike tiltak.
Finner statsråden det akseptabelt at pensjonister får sine ytelser redusert?

Begrunnelse

Kommunikasjonsdirektør Steinar Mediaas i Statens Pensjonskasse, som administrerer pensjonsordningen for apoteketaten, sier til Dagbladet den 28. januar i år at børstap og et kostbart lønnsoppgjør er bakgrunnen for at pensjonistene nå har fått sine ytelser redusert. En pensjonist fikk sin årlige utbetaling redusert med 7 600 kr. Dette er en betydelig sum for en pensjonist, og en umulig situasjon å forholde seg til. Man planlegger sin tilværelse ut fra de ytelser man er tilstått og når man aldri får noe varsel om at denne typen inngrep kan bli nødvendig, regner man med å ha en fast, lik inntekt. Det er ikke akseptabelt at Pensjonskassen dekker sine tap på denne måten.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Styret i Pensjonsordning for apoteketaten satte på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i pensjonsordningen ned pensjonene til nivået før reguleringen av 1. mai 2002. Endringen ble gitt virkning fra 1. desember 2002. Vedtaket var ett av flere tiltak for å bedre pensjonsordningens økonomi. Årsaken til tiltakene var fallet i verdipapirmarkedene og høyere pensjonskostnader enn forutsatt. Styrets vedtak ble gjort med hjemmel i lov om pensjonsordning for apoteketaten § 34 annet ledd 2. punktum, som lyder slik:

"Hvis de tariffmessige lønninger seinere settes ned eller hensynet til pensjonsordningens økonomi gjør det nødvendig, kan pensjonene igjen settes ned til de beløp de utgjorde før de ble forhøyet etter bestemmelsene i foregående punktum."

Ved reguleringen av pensjonene 1. mai 2002 økte pensjonene med henholdsvis 4,8 pst. for teknisk personale og 3,15 pst. for farmasøytisk personale. Høyeste pensjonsgrunnlag i pensjonsordningen økte med 2,64 pst. Ved å reversere denne økningen med virkning fra 1. desember 2002, ble pensjonene på samme nivå som de var før 1. mai 2002.

Det er klart uheldig for pensjonistene at pensjonene blir redusert. Jeg har samtidig forståelse for at styret i Pensjonsordning for apoteketaten ser seg nødt til å iverksette tiltak for å bedre pensjonsordningens økonomi. Det er styret i pensjonsordningen som i denne saken er ansvarlig myndighet. Det er gjort klart fra styrets side at det vil bli vurdert en reversering av nedsettelsen når ordningens økonomi tilsier det.