Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:584 (2002-2003)
Innlevert: 21.05.2003
Sendt: 21.05.2003
Besvart: 28.05.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Dagbladet har lørdag 10. mai en reportasje om Torshov Skoles Musikkorps. Korpset består av 65 musikanter med sammensatte lærevansker/psykisk utviklingshemming. Korpsets øvingslokale på Torshov skole skal nå selges. Statsråden ser sikkert korpsets behov for en avklaring.
Hva vil statsråden gjøre for at Torshov Skoles Musikkorps kan få bli i sitt nåværende øvingslokale?

Begrunnelse

Som statsråden kanskje er kjent med, har jeg fått opplyst at det foregår en virksomhet ved Torshov skole. Torshov Skoles Musikkorps har i over 30 år hatt øvingslokale på skolen. Korpsets øvingslokale står de nå i fare for å miste. Årsaken er at Statsbygg Øst skal selge Torshovgate 46 i løpet av 2003 etter pålegg fra departementet. Statsbygg er etter sine retningslinjer pålagt å gjennomføre salget på det åpne markedet og på den måten som gir staten et best mulig resultat.
2003 er det europeiske året for funksjonshemmede, og Stortinget har vedtatt at Norge skal delta. De funksjonshemmedes år i Europa fokuserer på rettigheter og ikke diskriminering og bruker mottoet "Ingen hindring". Ifølge Sosial- og helsedirektoratets hjemmesider er målet med dette året å øke bevisstheten om at funksjonshemming ikke er en egenskap ved individet. I et manifest oppfordres politikere til å fjerne hindringer i nærmiljøet - ikke til å skape nye.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg er kjent med behovet for øvingslokaler for Torshov Skoles Musikkorps og jeg har forståelse for den egenverdi det har for korpsets medlemmer å fortsette i kjente lokaler.

Etter avhendingsinstruksen skal eiendom som staten selv ikke lenger har bruk for til egen virksomhet, normalt selges til høystbydende på det åpne marked. Som representanten Faldet sikkert kjenner til, har det imidlertid over noen tid vært en aktiv dialog mellom Torshov Skoles Musikkorps og Statsbygg om mulige alternative løsninger/lokaler for Torshov Skoles Musikkorps. Denne dialogen er, så vidt jeg vet, ikke avsluttet. Jeg har dessuten bedt Statsbygg legge til rette for at musikkorpset, eventuelt i samarbeid med andre, kan kjøpe eller leie den bygningen øvingslokalene ligger i, uten å måtte kjøpe eller leie resten av eiendommen. Det nåværende leieforholdet mellom Statsbygg og Torshov Skoles Musikkorps har dessuten blitt forlenget to ganger utover opprinnelig leietid. Det løper etter den siste forlengelsen til 31. august 2004.

Imøtekommenhet fra statens side fratar imidlertid ikke kommunen for ansvar i saken. Det er derfor viktig at det snarest finnes en løsning på saken gjennom samarbeid mellom Torshov Skoles Musikkorps og Oslo kommune, hvor også staten vil bistå med tilrettelegging uten at avhendingsinstruksen brytes.