Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til statsministeren

Dokument nr. 15:601 (2002-2003)
Innlevert: 26.05.2003
Sendt: 26.05.2003
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 05.06.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det synes at det pågår en kompetansestrid mellom Forsvarsdepartementet og Fiskeridepartementet, der Fiskeridepartementet angivelig tar ansvar for overvåkningen av kystlinjen innenfor grunnlinjen.
Kan det virkelig være riktig at Fiskeridepartementet har slikt oppdrag fra Stortinget, og vil ikke dette i så fall bidra til å pulverisere ansvaret for sikkerheten langs kysten ytterligere?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Spørsmålet er overført til fiskeriministeren.

Det vises til tidligere svar på skriftlig spørsmål nr. 567 til representanten Steinar Bastesen datert 26. mai.

Ansvarsfordelingen innen kystovervåkning er ikke delt ved grunnlinjen mellom Forsvarsdepartementet og Fiskeridepartementet. Ansvarsfordelingen skriver seg ikke ut fra geografiske kriterier, men ut fra hvilke oppgaver henholdsvis Forsvarsdepartementet og Fiskeridepartementet er pålagt av Stortinget å utføre.

Den primære myndighet innen sivil overvåkning av skipstrafikken, for forebygging av ulykker og beredskap mot miljøforurensing ved ulykker er Fiskeridepartementet med Kystverket som utøvende etat. Kystverkets overvåkningskapasitet gjennom trafikksentralene er dimensjonert ut fra risikovurderinger, og lagt til farvann som regnes som særlig risikoutsatt på grunn av mye og kryssende trafikk og stor transport av farlig eller forurensende last.

Forsvaret har primært ansvar for overvåkning for suverenitetshevdelse og militær krisehåndtering i norske farvann, samt interesseområder til havs. Forsvaret gir også bistand til sivile etater i forbindelse med myndighetsutøvelse til havs, og innen kystberedskap og sjøsikkerhet, der andre etater har hovedansvaret.

Slik nåværende ansvarsfordeling fungerer, utnyttes de samlede overvåkningsressursene, militære og sivile, på en rasjonell måte. Det er en selvfølge at Kystverket drar veksler på ressursene Forsvaret har til rådighet, både når det gjelder overvåkningskapasitet og bistand innen kystberedskap og sjøsikkerhet. Alternativet ville være å bygge opp dobbel kapasitet innen overvåking og beredskap som ville gitt en dårlig utnyttelse av begrensede ressurser. Dette er en funksjonell (oppgavebasert) og velfungerende ansvarsfordeling der de samlede ressursene myndighetene har til rådighet utnyttes til beste for sikkerheten langs kysten.