Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:588 (2002-2003)
Innlevert: 22.05.2003
Sendt: 23.05.2003
Besvart: 28.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Politireformen skal sikre at flere tjenestemenn og kvinner skal kunne drive publikumsrettet politiarbeid og at færre bedriver rene administrative oppgaver.
Innebærer reformen etter justisministerens oppfatning at hvert politidistrikt etter reformen skal komme positivt ut i henhold til en slik målsetting?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politireformen gjennomføres i to faser, hvor fase én ble sluttført 31. desember 2002, mens fase to pågår inneværende år.

Første fase bestod i hovedsak av sammenslåing av politidistrikter, etablering av ny organisasjons- og ledelsesstruktur, etablering av operasjonssentraler, tekniske tilpasninger innenfor IT og kommunikasjon og opplæring på nye dataløsninger. Så langt kan det konstateres at ca. 420 årsverk nå er godkjent som gevinst i forhold til kravet om omdisponering til mer operativ og publikumsrettet tjeneste.

Naturlig nok var det politidistrikter hvor flere "gamle" politidistrikter ble slått sammen til et nytt som hadde flest årsverk til omdisponering, men også distrikter som ikke hadde strukturelle endringer fikk ved en gjennomgang av sentrale arbeidsprosesser en positiv utvikling.

Det meste av gevinstrealiseringen skjedde i 2002, men denne vil fortsette også i 2003 og 2004. Jeg føler meg trygg på at samtlige politidistrikter har hatt, og fortsatt vil ha, en positiv utvikling når det gjelder frigjorte stillinger til mer publikumsrettet arbeid og når det gjelder mer rasjonelle arbeidsprosesser, basert på stordriftsfordelene ved sammenslåing av distrikter.