Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:604 (2002-2003)
Innlevert: 26.05.2003
Sendt: 26.05.2003
Besvart: 03.06.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Mattilsynet er omorganisert og nasjonale oppgaver som skal utføres på regionalt nivå er fordelt. Ringsaker kommune hadde i utgangspunktet blitt foreslått tildelt en del nasjonale oppgaver for Mattilsynet til regionkontoret i Ringsaker. Hedmark ligger i "olje- og fiskeskyggen", og statsråden har selv pekt på de store utfordringene Hedmark og Oppland har.
Hvordan kan da statsråden sitte rolig å se på at oppgaver blir flyttet fra Ringsaker til Sandnes, som har flere ben å stå på?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Prinsippene for organiseringen av matforvaltningen ble avklart gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 Om ny organisering av matforvaltningen. Her ble det bl.a. lagt til grunn at Mattilsynet skal ha tre organisatoriske ledd, og at sentralleddet skal framstå som en sterk, kompetent og slagkraftig enhet med fokus på strategiske ledelsesoppgaver. Det ble videre pekt på at dette kan oppnås gjennom at regionkontorene under ledelse av sentralenheten deltar i løsningen av nasjonale oppgaver.

Jeg oppfatter at det prinsipielt viktige i denne føringen ikke først og fremst er hvilke nasjonale oppgaver som til en hver tid løses sentralt og hvilke som løses regionalt. Poenget må være at arbeidsfordelingen mellom sentralenheten og regionkontorene er et resultat av en dynamisk prosess hvor Mattilsynets ledelse til en hver tid utnytter det personellet som er best kvalifisert til å løse de nasjonale oppgavene uavhengig hvor de er plassert. Spørsmålet om hva som er relevant kompetanse og hvor denne måtte finnes vil naturlig endre seg over tid, og Mattilsynet må sørge for å ha en organisering og oppgavefordeling som tar høyde for dette. Vurderinger med sikte på å avklare dette, er etter min oppfatning utelukkende av faglig karakter. Det er derfor min klare holdning at det må være Mattilsynet som skal ta stilling til hvilke nasjonale oppgaver som skal utføres regionalt og hvilke regionkontorer som er best egnet for å løse disse oppgavene, så lenge det som bestemmes er innenfor de rammer som Stortinget og Regjeringen har gitt gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8.

Mattilsynet har gjort kjent at regionkontorene i Bergen, Ås og Sandnes skal ha særskilt kompetanse innen henholdsvis sjømatproduksjon, planteproduksjon og landdyrproduksjon. I tillegg legges driftsansvaret for administrative oppgaver som økonomi, lønn og avgiftsinnkreving til regionkontoret i Sortland, mens driftsansvaret for IKT og sentralarkiv enten skal legges til regionkontoret i Ringsaker eller regionkontoret i Sandnes.

I et høringsforslag fra Mattilsynet var det foreslått en noe annen fordeling enn den som til slutt ble bestemt. Blant annet ble det foreslått å legge et kompetansesenter for kjøttkontroll samt IKT og sentralarkiv til regionkontoret i Ringsaker. Jeg har fått opplyst fra Mattilsynet at det gjennom høringen ble belyst at nasjonale oppgaver knyttet til kjøttkontroll utgjør færre årsverk enn det som først ble antatt, og at Sandnes-området har bred kompetanse innen landdyrproduksjon. For å oppnå et stort nok fagområde som er mer likeverdig med de andre områdene som legges til regionleddet, var det etter Mattilsynets vurdering nødvendig å utvide fagområdet til også å omfatte landdyrhelse og dyrevelferd samt bearbeiding av kjøtt. På denne bakgrunn vurderte Mattilsynet lokaliseringen på nytt og kom til at et kompetansesenter på landdyrproduksjon burde lokaliseres til regionkontoret i Sandnes. Ifølge Mattilsynet ble det i vurderingen lagt vekt på at en i Sandnes-området finner et av landets største og bredeste husdyrmiljøer, stor slakteri- og nedskjæringsvirksomhet, samt forsknings- og undervisningsmiljø i tilknytning til Norges veterinærhøgskoles forskningsstasjon og Veterinærinstituttet i Sandnes. Jeg tar disse vurderingene til etterretning.

Jeg har for øvrig registrert at det mange steder i landet har vært stort engasjement rundt spørsmålet om oppgavefordelingen i det nye Mattilsynet, og tar dette som et tegn på at mange er opptatt av at vi får et godt tilsyn.