Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:592 (2002-2003)
Innlevert: 23.05.2003
Sendt: 23.05.2003
Besvart: 03.06.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Hvordan vil statsråden følge opp at Regjeringens mål om desentralisering av ansvar og arbeidsplasser blir fulgt opp også innen kulturområdet, og hva er synet på utspillet fra Trondheimskunstnerne om at Norsk kulturråd bør regionaliseres?

Begrunnelse

Regjeringen har forpliktet seg til å desentralisere statlige arbeidsplasser og ansvar. På en del områder, bl.a. statlige tilsyn, vises det vilje til å følge opp, men på andre områder er det vanskelig å se at Regjeringen oppfyller sine intensjoner. Blant annet gjelder det kultursektoren, som fortsatt er sterkt preget av sentralisert ansvar for og byråkratisk detaljstyring av virkemidlene. Dette er også tatt opp av kunstnerne selv. I Trondheim ble det i forkant av 1. mai etablert Kulturfront 2003, bestående av store deler av Trondheims kulturliv, som bl.a. fokuserer på at statens detaljstyring av det regionale kulturlivet er i ferd med å bli et stort problem, og at Norsk kulturråd bør regionaliseres.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Spørsmålet reiser problemstillingar som må setjast inn i ei breiare ramme. I den varsla stortingsmeldinga om kulturpolitikken vil det bli gitt ein samla presentasjon av verkemiddelbruken innanfor kulturfeltet, inkludert ei drøfting av Norsk kulturråd. Kultur- og kyrkjedepartementet vil såleis koma tilbake til den framtidige utforminga av verkemidla i samband med framlegginga av nemnde melding i august d.å.

Med omsyn til spreiing av arbeidsplassar er det naturleg å understreka at kultursektoren som heilskap har ein desentralisert karakter med viktige institusjonar mange ulike stader i landet. Av statlege kulturarbeidsplassar kan nemnast at Nasjonalbiblioteket representerer fleire årsverk i Nord-Noreg enn i hovudstaden.