Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:593 (2002-2003)
Innlevert: 23.05.2003
Sendt: 23.05.2003
Besvart: 30.05.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I en artikkelserie i Dagbladet i april ble det satt søkelys på organofosfater og mange arbeidstakeres problemer ved å ha blitt utsatt for påvirkning av stoffet gjennom omgang med hydrauliske oljer på arbeidsplassen. I Norge har det, ifølge Dagbladet, aldri vært gjort studier for å finne sammenheng mellom giftstoffer i turbin- og hydraulikkoljer og helseskader på mennesker. Mange personer fra forskjellige yrker har meldt seg etter at saken ble tatt opp.
Vil statsråden ta initiativ til å få fakta på bordet i denne saken?

Begrunnelse

I en rapport fra SFT i 1979 ble det, ifølge Dagbladet, slått fast at organofosfater i hydraulikkoljer kan føre til lammelser på mennesker. Giftstoffene finnes bl.a. i hydrauliske oljer, hydrauliske væsker, som mykningsmiddel i kunststoffer, og som tilsetning i maling, lakk og PVC. Rapporten trekker fremdeles, ifølge Dagbladet, spesielt frem organofosfatet triokrelsylfosfat som er meget giftig for mennesker, og som kan føre til lammelser og død ved inntak av store doser. I rapporten ser forskerne behovet for å klarlegge forbruk og faren for eksponering blant mennesker. Denne anbefalingen er aldri blitt tatt til følge. Mange arbeidstakere er blitt og blir utsatt for påvirkning av stoffene, og mange mener at skader er påført dem gjennom arbeidssituasjonen med disse stoffene. Arbeidstilsynet har nå bedt Statens arbeidsmiljøinstitutt utrede omfanget av de giftige organofosfatene, som til Dagbladet uttaler at de skal rapportere tilbake til Arbeidstilsynet når de har dannet seg et bilde av situasjonen. Jeg regner med at Arbeids- og administrasjonsdepartementet nå følger opp denne saken.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Bakgrunnen for saken er at Dagbladet gjennom en rekke oppslag den siste tiden har pekt på en mulig sammenheng mellom eksponering for hydraulikkoljer som inneholder organofosfater i arbeidet og utvikling av nevrologisk sykdom, herunder multippel sklerose. Som stortingsrepresentant Alvheim er kjent med, har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) på oppdrag fra Arbeidstilsynet gjennomført en innledende utredning om hydraulikkoljer/væsker som inneholder organofosfater.

STAMIs rapport "Vurdering av helseeffekter ved eksponering for hydraulikkoljer/væsker og turbinoljer" ble oversendt departementet 16. mai i år. Følgende konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapporten:

- Det er godt dokumentert at eksponering for organofosfater kan føre til nerveskader.

- Organofosfater inngår i varierende grad i hydraulikkoljer/væsker for å bedre bruksegenskapene, bl.a. i situasjoner hvor det stilles strenge krav til brannresistens. Man har ikke oversikt over i hvor stor grad hydraulikkoljene inneholder organofosfater, fordi små mengder av tilsatsstoffer ofte er unntatt fra deklareringsplikt.

- Det er derfor ikke funnet tilstrekkelig dokumentasjon for at kjemisk eksponering for stoffer i turbin- og hydraulikkoljer/væsker er årsak til kronisk sykdom på nervesystemet. Dette innebærer imidlertid ikke at en slik årsakssammenheng utelukkes.

- Det er behov for å kartlegge eksponeringsnivåer for hydraulikkoljer/væsker i norsk arbeidsliv. STAMI har allerede initiert arbeid på dette området, og vil innen 1. juni i år komme tilbake med en nærmere beskrivelse av et slikt prosjekt.

- STAMI vil løpende, på bakgrunn av resultatene fra ovennevnte prosjekt samt den kunnskap som er tilgjengelig i den internasjonale forskningsfronten, vurdere behovet for forskning på om eksponering for hydraulikkoljer/væsker kan være årsak til kronisk nevrologisk sykdom.

STAMI peker videre i rapporten på at det er et behov for bedre karakterisering av de mange hydraulikkoljene/væskene som er på markedet mht. innhold av tilsatsstoffer. Dette er informasjon Arbeidstilsynet bør pålegge produsentene å fremlegge i større grad enn i dag. Det er avklart at Arbeidstilsynet vil følge opp denne siden av saken, spesielt når det gjelder merkeplikt, deklarasjon og utarbeiding av produktdatablad.

Arbeidstilsynet og Oljedirektoratet vil for øvrig i fellesskap arrangere en konferanse 3. juni i Stavanger for å gjennomgå status og drøfte kortsiktige og langsiktige tiltak i organofosfatsaken. Både berørte myndigheter, partene i arbeidslivet og relevante fagmiljøer vil være representert på møtet. Jeg vil holde meg orientert om resultatene av drøftingene på denne konferansen, og hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige og nødvendige.

Jeg tar videre i første omgang sikte på å igangsette et arbeid for å kartlegge eksponeringsnivåer for hydraulikkoljer/væsker i norsk arbeidsliv. STAMI trenger noe mer tid for å komme med en endelig anbefaling om dette prosjektet. Instituttets innspill i denne sammenheng vil som nevnt foreligge innen 1. juni. Det vil deretter bli tatt stilling til hvilke forskningsprosjekter som kan bli aktuelle for å kartlegge årsaksforholdene nærmere.