Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:595 (2002-2003)
Innlevert: 23.05.2003
Sendt: 26.05.2003
Besvart: 03.06.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Hvilket omfang har bruken av miljøfarlige fosforgranater i Forsvarets skytefelt, og når vil forsvarsministeren stoppe bruken av hvitt fosfor?

Begrunnelse

Ifølge NTB/Nationen skjøt Forsvaret torsdag 22. mai 2003 store mengder av den dødelige miljøgiften hvitt fosfor over Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell i Oppland. Naturvernforbundet har tidligere anmeldt Forsvaret for bruk av hvitt fosfor, og har vist til at USA har forbudt dette stoffet. Ett gram av stoffet er nok til ta livet av ti mennesker. I tillegg truer uforbrent hvitt fosfor dyrelivet. Fugler, først og fremst andefugler, og beitedyr som moskus, rein, sau og elg, kan dø av få gram krystallisert hvitt fosfor.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Fosforgranater benyttes av artilleriet som ett av flere øvingsmomenter:

- skjerme egne styrker mot innsyn for å hindre beskytning

- blende og isolere en motstander

- markere mål, f.eks. som referansepunkt i forbindelse med nærstøtte fra fly

- som en del av en operasjon der røyk brukes som en "ikke dødelig" markering overfor en opponent.

Hvis ikke våre avdelinger skal kunne skjerme seg ved bruk av røykgranater, vil de i visse situasjoner kunne bli betydelig hemmet i sine operasjoner og kunne bli påført tap som ellers kunne vært unngått.

I St.meld. nr. 11 (1998-99) Regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet, kap. 7.2 slås det fast at Hærens bruk av Hjerkinn skytefelt vil bli avviklet ved etablering av Regionfelt Østlandet. Det har således hele tiden vært på det rene at Forsvaret har full bruksrett til Hjerkinn inntil Regionfeltet er erklært operativt. Forsvarets forskningsinstitutt gjennomførte i 2002 omfattende prøvetaking i og kartlegging av skytefeltet. Sluttrapporten (FFI/rapport-003/01224) konkluderer med at det ikke er vesentlig skadevirkninger av denne bruken.

Hvitt fosfor representerer ingen risiko for miljøet dersom det benyttes riktig. Når granaten detoneres, og når den kommer i kontakte med luft, omdannes fosforet rask til ikke-giftige forbindelser. Den miljømessige utfordringen knyttet til bruken av fosforammunisjon, er derfor å rette nedslag og detonasjon mot fast, snøbar mark, uten myr og vannspeil. Dermed unngår man at partikler av stoffet blir liggende uomdannet i vann. Slike partikler vil ha en akutt giftvirkning på organismer som måtte få dem i seg.

Forut for øvelser rekognoserer skytefeltadministrasjonen området hvor det er aktuelt å tillate bruk av ammunisjon med hvitt fosfor. Nedslagsområdet skal være tørt og uten snø ved skyting. Det faktum at fosforgranater kun skal skytes mot noen få, nøye utvalgte målområder, gjør det mulig å etablere en systematisk overvåking av eventuelle miljøvirkninger, og begrenser senere tilløp til skogbrann. Det er ikke målt rester av hvitt fosfor i jorda i området og det er kun registrert minimale verdier i vann.

Samlet brukes det på landsbasis ca. 15 tonn hvitt fosfor hvert år av Hæren. Jeg kan som eksempel nevne at under den nylig avholdte "Øvelse Vår" på Hjerkinn, ble det planlagt brukt røykgranater med til sammen 3 014 kg hvitt fosfor, men det aktuelle ammunisjonsforbruk under øvelsen ble redusert til 544 kg.

Ifølge US Army Environmental Center har USA stoppet skyting med granater som inneholder hvitt fosfor i ett skytefelt i Alaska etter at det ble oppdaget døde vadefugler. Et generelt skyteforbud med røykgranater i de amerikanske styrkene er ikke innført. Det er imidlertid innført enkelte restriksjoner på bruken ved at det ikke er tillatt å skyte røyk i tørre områder grunnet brannfaren som denne ammunisjonstypen medfører. Ut over dette er jeg ikke kjent med at allierte land har innført forbud mot bruk av hvitt fosfor.

Det er utredet ulike alternativer til hvitt fosfor som røykmiddel, men noe tilfredsstillende erstatning finnes ikke pr. i dag. Jeg vil imidlertid understreke at Forsvaret tar alle former for miljøgifter meget alvorlig. Av denne grunn holder Forsvaret seg kontinuerlig oppdatert om forskning på området og vil selvfølgelig ta konsekvensen av eventuelle nye funn. I denne sammenheng har jeg engasjert Forsvarets forskningsinstitutt til å kartlegge behovet for eventuelle ytterligere begrensninger i forbindelse med bruk av hvitt fosfor.