Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:596 (2002-2003)
Innlevert: 23.05.2003
Sendt: 26.05.2003
Besvart: 03.06.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Stemmer det at statsråden har sørget for "full frys" i nye tillatelser eller konsesjoner til pengespill under dekke av at Stortinget skal ha henstilt om dette?

Begrunnelse

Dokument nr. 8:53 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Lund Bergo, Ågot Valle og Karin Andersen om tiltak for å hindre at mennesker rekrutteres til avhengighet av automatspill ble behandlet av Stortinget 14. mai 2002. Stortinget gjorde vedtak om at forslaget skulle vedlegges protokollen. Dette ble enstemmig bifalt.
I samme sak oversendte Stortinget også henstilling fra representanten Bergo om å "fryse" spillemarkedet til Regjeringen "uten realitetsvotering".
Det kan synes som om statsråden ikke er kjent med at en slik henstilling ikke på noen måte anses å være dekkende for hva Stortinget mener, eller for hva et flertall på Stortinget ønsker at Regjeringen skal gjøre. Det er en selvfølge at når Stortinget ikke har stemt over noe så har heller ikke Stortinget gitt uttrykk for en mening om hva Regjeringen skal gjøre.
I sin artikkel "Vedtak eller tilråding - kva skal til for å binde regjeringa?", skriver professor dr. philos. Per Stavang "når det gjeld vedtaket, er det føresetnaden at det må ta standpunkt til realiteten i saka for at Regjeringa skal bli bunden".
I sin åpne høring ble kulturkomiteen orientert om at flere aktører som ønsker å gå inn i gevinstautomatmarkedet ikke har fått oppstillingstillatelser.
Årsaken oppgis å være at Regjeringen ønsker en "full frys" av oppstillingstillatelser.
Flere aktører ønsker å opprette et "pantelotteri" basert på innlevering av tomflasker og gevinster. Selv om Lotteritilsynet er positiv, skal Kulturdepartementet ha henstilt "om full frys av bevillinger til pengespill".

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Departementet har nylig fremmet forslag om endringer i lotteri- og pengespillovgivningen, jf. Ot.prp. nr. 44 ( 2002-2003) som for tiden er til behandling i fagkomiteen. I forbindelse med utarbeidelsen av de forslag som er fremmet i proposisjonen, har det vært departementets vurdering at det ikke bør gis tillatelser til å starte nye typer lotterier eller pengespill før proposisjonen er behandlet i Stortinget.

Etablering av nye typer lotterier eller pengespill krever ofte ny regulering i lov eller forskrift, og det er derfor hensiktsmessig at Stortinget avslutter sin behandling av det forelagt lovforslaget før departementet vurderer nye typer lotterier og pengespill. Dette standpunktet har departementet også formidlet til Lotteritilsynet.

Jeg er for øvrig kjent med Stortingets behandling av Dokument nr. 8:53 (2001-2002), jf. oversendelse fra Stortingets presidentskap til Regjeringen 14. mai 2002 vedrørende Innst. S. nr. 153 (2001-2002).