Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:605 (2002-2003)
Innlevert: 26.05.2003
Sendt: 26.05.2003
Besvart: 30.05.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er statsråden enig i at de ansatte ved Stord sjukehus har en plikt til lojalitet mot ledelsen i Helse Fonna og ikke bør kritisere forslag fra ledelsen offentlig, i tråd med de aktuelle utsagnene fra direktøren i foretaket?

Begrunnelse

Styret i Helse Fonna har sendt ut på høring et forslag om at fødeavdelingen ved Stord Sjukehus i framtiden skal ha benevningen "modifisert fødestove". Både de ansatte ved sykehuset og lokalbefolkningen i Sunnhordland frykter at dette i praksis vil bety en omorganisering som vil føre til nedbygging av tilbudet på Stord. De frykter at mange fødende i framtiden vil måtte reise til Haugesund. Dette har utløst stort lokalt engasjement, og også representanter for de ansatte har engasjert seg i debatten og åpent erklært seg uenig i forslaget fra styret i foretaket.
I forbindelse med dette gav direktøren i Helse Fonna et intervju til lokalavisen Sunnhordland 14. mai. Her uttaler direktøren:

"Alle har sin fulle rett til å delta i ein samfunnsdebatt. På den andre sida forventar eg at dei tilsette i Helse Fonna er lojale mot leiinga. Med det meiner eg at det finnes reglar for kven som skal uttala seg og for kva slags forum ein tek opp kritikk i. Eg skjønar sjølvsagt at folk i si fortviling går til pressa, men meiner at det ikkje er ein jobb for dei tilsette ved sjukehuset å vera frontfigurar i denne saka. (...) Kan du ikkje stå inne for det bedrifta di står for, er det best og skifta arbeidsplass. Eg oppfattar ikkje det som ein trussel, men eit allment krav til lojalitet som herskar innan næringslivet elles."

Direktørens uttalelser vekker reaksjoner blant de ansatte ved Stord sjukehus. Det kan vel også stilles spørsmålstegn ved om det er vanlig praksis "innen næringslivet ellers" å kreve at de ansatte skal stå inne for det bedriften til enhver tid står for. Det er uansett viktig å få avklart om denne typen føringer skal legges for ansatte i statlige foretaks rett til å delta i debatten om framtiden til egne arbeidsplasser.
En del av bakgrunnen for de aktuelle uttalelsene er at ansatte ved sykehuset sto fram i Sunnhordland 9. mai og hevdet at direktøren i et møte med dem hadde truet dem med oppsigelse. Ifølge et intervju med en av de ansatte, hadde direktøren ved denne anledningen gitt uttrykk for at "dersom me fortsatte vårt engasjement i saka, kunne me sjå oss sjølve som oppsagde".

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Spørsmålet er relatert til et høringsforslag fra styret i Helse Fonna om at fødeavdelingen ved Stord sjukehus i fremtiden skal benevnes som "modifisert fødestue". Jeg viser i denne sammenheng til mitt svar på spørsmål i spørretimen onsdag 21. mai 2002 om den konkrete saken. Svaret ble, i mitt fravær, gitt av justisminister Odd Einar Dørum. Ovennevnte spørsmål ble også stilt til justisministeren som et tilleggsspørsmål, som valgte å avstå fra å svare på dette med bakgrunn i at han ikke selv hadde lest den avisartikkelen representanten Lysbakken refererte til.

Når det gjelder spørsmålet som er stilt, vil jeg vise til de signaler jeg har gitt gjennom styringsdokumentet til de regionale helseforetakene om at åpenhet og tillit er to verdier som skal legges til grunn og komme til uttrykk gjennom foretakenes virksomhetskultur og medarbeidernes holdninger. I styringsdokumentene er det vektlagt at de regionale heleforetakene må søke å balansere behovet for åpenhet mot behovet for tillit i samfunnet. Det er presisert at det bør "kontinuerlig være en åpen og kritisk debatt om offentlig tjenesteyting. Foretakene må ha en åpenhetskultur som understøtter dette. Samtidig må det være et mål for foretakene å utvikle profil og renommé som skaper tillit i befolkningen og som kan gi foretakene en offensiv posisjon i samfunnet. Foretakene må makte å samkjøre disse hensynene". Det er med andre ord en forutsetning for en åpenhetskultur at de ansatte i helseforetakene gis anledning og rom til å uttale seg om mulige endringsforslag.

Det har også som en oppfølging av styringsdokumentet vært holdt egne møter med de regionale helseforetakene hvor kravene til åpenhet og meroffentlighet er gjennomgått.

En slik åpenhetskultur mener jeg også det er lagt til rette for i Helse Vest og i Helse Fonna. Det er lagt opp til en bred drøfting av de ulike endringsforslagene i regionen, der ulike grupper, inkludert de ansatte og de ansattes representanter er gitt anledning til å komme med innspill før endelig vedtak fattes. Den prosessen som er lagt opp, omfatter blant annet dialogmøter og høringer med kommuner, fylkeskommuner og ulike interessegrupper for å sikre krav til åpenhet og involvering.

Når det gjelder uttalelsen fra direktør Johannes Kolnes i Helse Fonna, som er sitert, vil jeg tillate meg å peke på at sitatene delvis er tatt ut av sin sammenheng. Det fullstendige utsagnet fra Johannes Kolnes, slik det ble gjengitt i Sunnhordland, var:

"Skuldingane om at eg vil straffa folk som uttaler seg heilt fjernt for meg, seier Kolnes.

Alle har sin fulle rett til å delta i ein samfunnsdebatt. På den andre sida forventar eg at dei tilsette i Helse Fonna er lojale mot leiinga. Med det meiner eg at det finnes reglar for kven som skal uttala seg og for kva slags forum ein tek opp kritikk i. Eg skjønar sjølvsagt at folk i si fortviling går til pressa, men meiner at det ikkje er ein jobb for dei tilsette ved sjukehuset å vera frontfigurar i denne saka.

Når nokon til dømes går ut i media og seier dei vil kjempa i mot leiinga si til sin døyande dag, har me eit stort problem. Til desse har eg sagt at det kanskje er på tide å finne seg ein annan jobb. Kan du ikkje stå inne for det bedrifta di står for, er det best å skifta arbeidsplass. Eg oppfattar ikkje dette som ein trussel, men eit allment krav til lojalitet som herskar innan næringslivet elles".

For å se saken i et bredere perspektiv vil jeg og vise til de prosesser og tidsrammer som er lagt for behandling av ovennevnte forslag i Helse Fonna. Helse Fonna har hatt ovennevnte sak på høring, med høringsfrist 21. mai. Den 27. mai arrangerte Helse Fonna et møte med ordførerne i det området som helseforetaket dekker. Saken ble styrebehandlet 28. mai 2003. Det er lagt opp til endelig vedtak i Helse Vest RHF om saken den 10. juni.

Jeg mener direktøren for Helse Fonna, i tråd med ovennevnte føringer, presiserer at de ansatte bør delta i samfunnsdebatten. Denne deltakelsen bør imidlertid skje innenfor de prosesser og rammer som er lagt for dette. I utsagnet fra direktøren ved Helse Fonna uttrykker han at han forventer en lojalitet fra sine ansatte etter at det er fattet endelig vedtak av styret i Helse Fonna HF om en sak. Dette mener jeg er en riktig fortolkning av den balansegang man søker å opprette mellom krav til åpenhet og den bygging av tillitt og renommé som helseforetakene også er pålagt å ivareta.