Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:598 (2002-2003)
Innlevert: 23.05.2003
Sendt: 26.05.2003
Besvart: 30.05.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Fra det medisinske studiemiljøet beskrives begrenset kapasitet for avvikling av turnustjenesten, noe som angis å ramme kvaliteten på tjenesten.
Hvilke tiltak gjennomføres, som ledd i å sikre en god nok kapasitet og kvalitet på turnustjenesten for medisinerstudenter som tar sin utdannelse i Norge, eller vender hjem til Norge etter endt utdanning i utlandet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Etter oppdrag fra Helsedepartementet har Sosial- og helsedirektoratet nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere fremtidens turnustjeneste, herunder kapasiteten. Gruppen skal avslutte sitt arbeid medio juni i år, og departementet er lovet rapporten innen St. Hans.

På det nåværende tidspunkt kan jeg likevel uttale at det tas sikte på å få 750-800 turnusleger gjennom turnustjenesten hvert år. Det er en utfordring at antallet som er ferdig med studiet er vesentlig større til sommeren enn til jul. Derfor har behovet for turnusplass vært meget ujevnt mellom de som starter i august og de som starter i februar.

Fra sommeren i år får vi for første gang et halvt års ventetid for noen. Antakelig må vel 100 turnusleger vente fra august til februar 2004, men tallet er vanskelig å fastslå. Det er videre et håp at vi hver februar vil være à jour slik at ingen må vente fra februar til august.

Usikkerheten beror i hovedsak på det store antallet nyutdannede leger fra utlandet. Fullføringsprosenten er vanskelig å forutsi, og ved de utenlandske lærestedene er det en ikke uvesentlig strykprosent ved avsluttende eksamen. Dertil søker mange i siste liten om utsettelse, bl.a. som følge av svangerskap/fødselspermisjon.

Det skal også nevnes at den ujevne tilgangen på turnusleger kan by på problemer for turnusstedene. Sykehusene må motta et varierende antall, og kommunene har ofte manglet turnuslege flere halvår, selv om denne ulempen søkes fordelt. Det fremgår av ovenstående at sykehusenes og kommunenes tilgang på turnusleger nå vil bli jevnere.

Med dagens ordning for turnustjenesten kan det neppe forsvarlig skaffes plass til mer enn 750-800 turnusleger pr. år uten at kvaliteten på tjenesten blir merkbart skadelidende.