Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:600 (2002-2003)
Innlevert: 23.05.2003
Sendt: 26.05.2003
Besvart: 02.06.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Enslige forsørgere blir i dag lignet i klasse 2 inntil yngste barn fyller 18 år. Dersom barnet er under utdanning vil vedkommende far eller mor også ha forsørgeransvar etter at barnet er fylt 18 år, men får likevel ikke beholde skatteklasse 2 selv om slik forsørgelse kan dokumenteres.
Synes statsråden at det er fornuftig å øke skattebelastningen når barnet fyller 18 år dersom forsørgelsesansvaret ikke faller bort fra samme tidspunkt?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Utgangspunktet er at alle fysiske personer som er skattemessig bosatt i Norge eller som er begrenset skattepliktig for å ha utført arbeid her, skal ha personfradrag i alminnelig inntekt, jf. skatteloven § 15-4 flg. Hvor stort personfradrag skattyteren har krav på, beror på om vedkommende blir lignet i klasse 1 eller 2. For inntektsåret 2003 er personfradraget for klasse 1 og 2 henholdsvis 31 600 kr og 63 200 kr.

Hvem som skal lignes i klasse 1 og 2, er regulert av skatteloven § 15-4 andre ledd. Enslige personer har etter bokstav b i bestemmelsen rett til å bli lignet i klasse 2 i to situasjoner.

For det første skal den enslige lignes i klasse 2 dersom vedkommende har omsorgen for et barn som ikke har fylt 18 år ved utgangen av inntektsåret. Jeg påpeker at det ikke settes krav til forsørgelse i disse tilfellene, bare at den enslige har omsorgen for barnet. Omsorg vil i de fleste tilfeller innebære at den enslige har foreldreansvaret for barnet. En eventuell inntekt hos barnet har således ingen betydning for om den enslige har rett til å bli lignet i klasse 2.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med at den enslige har en generell plikt til å forsørge barnet frem til det fyller 18 år.

For det andre har enslige med eldre barn enn 18 år også rett til å bli lignet i klasse 2 dersom vedkommende virkelig forsørger barnet. Det er dermed ikke slik at den enslige mister retten til å bli lignet i klasse 2 etter at barnet er fylt 18 år når vedkommende fortsatt står for forsørgelsen. Ved oppnådd myndighetsalder vil det være grunnlag for en mer individuell vurdering av om barnet faktisk blir forsørget av vedkommende forelder.

Det er i prinsippet ingen grense for hvor lenge barnet kan anses forsørget etter denne bestemmelsen. I praksis er det lagt til grunn at virkelig forsørgelse normalt foreligger når barnets samlede inntekt ikke overstiger 24 000 kr i inntektsåret. I Lignings-ABC 2002, side 564, er det gitt anvisning på at 24 000 kr grensen kan overskrides dersom barnet f.eks. er under kostbar utdannelse eller har et handikap.