Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:606 (2002-2003)
Innlevert: 26.05.2003
Sendt: 26.05.2003
Besvart: 04.06.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Ser kulturministeren behovet for større forutsigbarhet og mer stabile økonomiske rammebetingelser for lokalradioene, og vil hun ta initiativet til en gjennomgang av konsesjonsbetingelsene med sikte på å få frem nye ordninger før neste konsesjonstildeling finner sted?

Begrunnelse

Lokalradioene er viktige for det lokale mediemangfoldet. Ikke minst viser utviklingen av lokale avismonopoler behovet for å styrke andre lokalt baserte medier. Dagens rammevilkår for lokalradioene viser seg å vanskeliggjøre en utvikling i retning av større, mer profesjonelle og slagkraftige enheter. Mye taler derfor for at man nå bør foreta en gjennomgang av lokalradioområdet med sikte på å få frem konsesjonsbetingelser som bedre gjør en slik utvikling mulig. Dette arbeidet bør iverksettes på et tidspunkt som gjør det mulig å gjennomføre endringene i forbindelse med neste konsesjonsrunde. Blant de forhold det vil være naturlig å se på er særlig tilgangen til frekvenser viktig. Mulighetene for tildeling av en frekvens til en stasjon, eller lite antall stasjoner, bør utredes. Videre vil det være naturlig å se på konsesjonsområdenes nedslagsfelt med sikte på å styrke lyttergrunnlaget for den enkelte stasjon. Etter at P5-konsesjonen snart vil være et faktum, vil det i forhold til frekvensspørsmålet være av interesse å få kartlagt hvilke frekvenskapasiteter som fortsatt er tilgjengelige. Dette vil naturlig kunne gjøres i forbindelse med en gjennomgang som nevnt. I kjølvannet av den uro som har vært blant lokalradiostasjonene i forhold til deling av frekvenser, er det også naturlig å se på mulighetene for å sette i gang forsøksordninger der dette er praktisk og juridisk mulig. Dersom man finner å ville gjøre omlegginger i den retning som her er antydet, vil dette bety tildels store endringer for bransjen. I dette lys vil det være naturlig å legge opp til en nær dialog med denne.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Norsk lokalradioforbund har i et brev til Kultur- og kirkedepartementet fremmet flere konkrete forslag til endringer i rammevilkårene i bransjen, blant annet i forhold til størrelsen på konsesjonsområdene. Innspillet fra forbundet representerer etter mitt syn et konstruktivt bidrag til den videre utvikling av rammevilkårene for bransjen.

Jeg legger opp til at innspillet fra lokalradioforbundet kan danne utgangspunkt for en gjennomgang av bransjens rammevilkår. Det vil ikke være hensiktsmessig å gjennomføre eventuelle endringer allerede i inneværende konsesjonsperiode. Det naturlige siktemål bør være at eventuelle endringer i rammevilkår må være på plass i forbindelse med neste konsesjonsperiode. Denne starter 1. januar 2007. Dersom det skulle bli aktuelt å gjennomføre endringer i konsesjonsområdene, er det viktig å være seg bevisst at lokalradioene er det mest lokale etermediet vi har. Både programprofil, nedslagsfelt og rekruttering preges langt på vei av lokal forankring. Samtidig kan bransjen vise til stor variasjonsbredde av ulike typer radioer, fra store kommersielle radioer i storbyer til små organisasjons- og bygderadioer i Distrikts-Norge. For eksempel fantes det i 2002 30 lokalradiokonsesjonærer som rettet sine sendinger mot etniske og språklige minoriteter, og som sendte på til sammen 30 språk. Jeg er svært opptatt av at dette preget av lokal forankring og mangfold i lokalradiosektoren videreføres. Samtidig ser jeg behovet for å sikre at lokalradioene har stabile og gode rammevilkår for sin økonomiske drift.

Jeg har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan en gjennomgang av rammevilkårene for lokalradiobransjen vil bli gjennomført. Dette vil bli vurdert i løpet av kort tid. Jeg vil imidlertid sørge for at bransjen selv blir tatt med på råd. Dersom det er aktuelt å foreta endringer i rammevilkårene er det viktig med bredest mulig oppslutning om dette i bransjen selv.