Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:608 (2002-2003)
Innlevert: 26.05.2003
Sendt: 26.05.2003
Besvart: 02.06.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva er status i arbeidet med vurderingen av eventuelt å gjøre offentliggjøringen av skattelister i mediene helt eller delvis ulovlig?

Begrunnelse

Det vises til Stortingets vedtak i forbindelse med behandling av Dokument nr. 8:150 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Kenneth Svendsen, Gjermund Hagesæter og Ulf Erik Knudsen om å forby offentliggjøring av skattelister. Stortinget vedtok å be Regjeringen gjennomføre evalueringen av gjeldende regelverk om offentliggjøring av skattelistene, herunder vurdere ulike interessenters behov for informasjon. I forbindelse med behandlingen av dette dokumentet, fremkom det at dette spørsmålet var til vurdering/utredning i departementet.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Fremdriften i departements arbeid med evaluering av reglene om offentlige skattelister ble omtalt i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

I Ot.prp. nr. 93 (2002-2003) side 11, uttalte departementet blant annet:

"I Innst. S. nr. 14 (2002-2003) blei Regjeringa bedt om gjennomføre evalueringa og vurdere ulike interessentar sine behov for informasjon. Regjeringa blei og bedt om å kome tilbake til saka med omtale og framdrift i Revidert nasjonalbudsjett 2003.

Reglane om skattelistene reiser fleire problemstillingar knytt til ønsket om ei open likningsforvaltning på den eine sida, og omsynet til personvernet på den andre. Arbeidet med å evaluere reglane er diverre forsinka. Departementet tek no sikte på å sende saka på høyring innan kort tid. Nokre av dei tiltaka som ein vil skissere i høyringa, kan bli aktuelle allereie ved utlegginga av skattelistene til hausten for inntektsåret 2002."

Det fremgår av dette at det tas sikte på at høringsnotat om offentliggjøring av skattelistene, skal sendes på høring i løpet av kort tid.