Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:618 (2002-2003)
Innlevert: 28.05.2003
Sendt: 30.05.2003
Besvart: 04.06.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hva har Forsvaret gjort for å avdekke mulig kreftfare ved Rødbergodden fort, på hvilken måte er tidligere ansatte orientert og undersøkt, og har etterlatte blitt informert om Forsvarets undersøkelser?

Begrunnelse

Det vises til Stortingets spørretime 31. januar 2001 om mulig kreftfare ved Rødbergodden fort, der daværende forsvarsminister Godal uttalte at Forsvaret vil gjøre sitt ytterste for å bringe de faktiske forhold på det rene, og de etterlatte ville få melding om det arbeidet som er i gangsatt. Vedlegger artikkel i Troms Folkeblad vedrørende saken av 23. mai 2003.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: La meg først understreke at for Forsvaret er personellsikkerhet svært viktig, og at jeg som forsvarsminister tar ansvaret for personellets liv og helse meget alvorlig. Det er derfor avsatt betydelige ressurser for å komme til bunns i saken.

Høsten 2001 iverksatte Sjøforsvaret et prosjekt - HMS - Sjø - i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og Kreftregisteret. Formålet med prosjektet er bl.a. å undersøke hyppigheten av kreft i Sjøforsvaret. Som et ledd i dette arbeidet er det utformet et delprosjekt, for å studere den såkalte bakgrunnsstrålingen ved Rødbergodden fort.

Forsvaret har nå foretatt målinger av bakgrunnsstrålingen ved Rødbergodden fort. Ansvarlig for disse målingene har i første rekke vært Norges Geologiske Utredninger (NGU). Målingene har påvist stråling fra uran og thorium. Dette kan være en kilde for radonutvikling, som er en radioaktiv gass som kan føre til utvikling av lungekreft. Forsvaret har ennå ikke kunnskap om denne eksponeringen kan ha sammenheng med de krefttilfellene som har oppstått blant de ansatte, men muligheten kan ikke utelukkes.

Videre er Forsvaret i ferd med å sluttføre undersøkelsene av hvor mange som har hatt sitt arbeid ved fortet. 23 sivile har tjenestegjort ved Rødbergodden fort, men man har ennå ikke full oversikt over alt tidligere militært personell. Den endelige kartleggingen av militært personell er planlagt sluttført i løpet av september 2003.

Av de 23 sivilt ansatte har Forsvaret kjennskap til at 10 personer har fått kreft, men vi er ikke kjent med hvilken type kreft disse har utviklet, da dette er underlagt taushetsplikt fra helsevesenets side. Fra UiB presiseres det at det statistiske grunnlaget er for lite til å si noe sikkert om dette utgjør en overhyppighet i forhold til befolkningen for øvrig.

På vegne av Forsvaret har UiB hatt samtaler med både etterlatte av, og tidligere sivilt ansatte ved Rødbergodden fort. I tillegg er personellet gitt informasjon fra Sjøforsvaret. Det samme gjelder fortsatt tjenestegjørende personell i Forsvaret som tidligere har tjenestegjort ved Rødbergodden fort. Når det gjelder militært personell som ikke lenger tjenestegjør i Forsvaret, er disse ennå ikke informert, da det dessverre har vist seg tidkrevende å få fullført kartleggingen av dette personellet.

Forsvaret har ikke selv undersøkt personellet som har tjenestegjort ved Rødbergodden, da dette ivaretas av det sivile helsevesen.

Jeg kan imidlertid forsikre om at jeg vil gjøre alt for at saken fortsatt vil bli gitt full prioritet, og at det berørte personellet vil bli holdt underrettet om resultatene av Forsvarets videre arbeid.