Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:622 (2002-2003)
Innlevert: 30.05.2003
Sendt: 30.05.2003
Besvart: 06.06.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Kirkeveien videregående skole har, etter mine opplysninger, vært knyttet til Ullevål sykehus ved at sykehuset har eid skolebygningen og garantert skolen lokaler. Ved statens overtakelse av sykehuset skal Oslo kommune ha overtatt ansvaret for skolen. Skolen er et tilbud til unge mennesker med psykiske problemer og samarbeider med psykiatrisk ungdomsteam. Nå vil kommunen leie ut lokalene for en pris skolen ikke kan betale. Ullevål sykehus er ikke lenger involvert.
Vil statsråden bidra til at skoletilbudet kan opprettholdes?

Begrunnelse

Ifølge de opplysninger jeg har mottatt, er dette skoletilbudet i fare. De ungdommene som bruker skolen går i terapi for psykiatriske problemer og er i kontakt med psykiatrisk ungdomsteam. En representant for PUT besøker skolen en gang i uken for å ta urinprøver slik at skolen er rusfri. Skolen er skjermet og gir således elevene en trygghet som de behøver. Elevene er nå bekymret for at de skal miste sitt tilbud. Husleien blir ikke betalt og kontorbedriften Oslo kommune som, så vidt jeg forstår, nå har overtatt bygningen ønsker å leie denne ut for 500 000 kr pr. år. Det kan virke som om denne skolen nå faller mellom to stoler etter at Ullevål sykehus ble overtatt av staten og skolen overført til Oslos ansvarsområde.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Kirkeveien videregående skole ligger på gnr. 47 bnr. 336 i en bygning omtalt som Lille Ullevål. Under drøftingene mellom Oslo kommune og staten ble det lagt til grunn at Oslo kommune drev videregående undervisning i bygget, og at Universitetet i Oslo benyttet deler av bygget. Partene ble enige om at Oslo kommune beholdt eiendomsretten til Lille Ullevål, og at universitetet fikk videreføre sin leie i tråd med gjeldende vilkår. Enigheten bygde etter departementets oppfatning på en felles forståelse av at kravet i ny § 13-3a i opplæringslova, om at sykehuset er pliktig til å stille nødvendige lokaler og inventar til disposisjon for videregående opplæring av pasienter, ble ivaretatt som følge av nevnte enighet.

Oslo kommunes krav om betaling av leie fra Ullevål universitetssykehus HF for de lokaler kommunen benytter for å ivareta sin plikt til videregående opplæringen av pasienter, er etter departementets mening ikke i tråd med de intensjoner som lå til grunn for opprinnelig enighet. Helsedepartementet vil på bakgrunn av disse opplysningene ta kontakt med Oslo kommune for å få klarhet i vilkårene knyttet til bruk av Lille Ullevål.