Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:623 (2002-2003)
Innlevert: 30.05.2003
Sendt: 02.06.2003
Besvart: 10.06.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Kjem statsråden til å gjere noko for medverka til at Rogaland høgskule får høve til å ta opp ergoterapistudentar til hausten?

Begrunnelse

Rogaland høgskule har tilbod om utdanning på to område der det trengst fleire fagfolk, vernepleie og ergoterapi. Det tilskotet som no vert tilført til ergoterapiutdanning er så knapt at skulen vurderer nye elevar til hausten som uaktuelt. Ergoterapeutane spelar ei nøkkelrolle når det gjeld gode arbeidsstillingar, dei er svært viktige for å få til innhald i intensjonsavtalane om eit meir inkluderande arbeidsliv. Dette er ei yrkesgruppe som det utan tvil trengst fleire av for om mogleg å redusera sjukefråveret.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Statstilskottet til Rogaland høgskule for 2003 er fastlagt gjennom Stortinget sitt vedtak til budsjett for 2003. Som det går fram av St.prp. nr. 1 (2002-2003) skal statsstøtta til Rogaland høgskule gå til vernepleiar- og ergoterapeututdanningane. Tilskottet er sett saman av ein resultatuavhengig del (basiskomponent) og ein resultatavhengig del (undervisningskomponent). I undervisningskomponenten blir tilskottet berekna etter talet på avlagde studiepoeng. Det blir derimot ikkje lagt føringar for opptaket ved dei utdanningane som mottek statstilskott, og høgskulen må sjølv vurdere storleiken på opptaket og korleis tilskottet skal fordelast på dei to utdanningane. I denne samanhengen viser eg til tildelingsbrevet for private høgskuler med statstilskott for 2003, der det heiter at høgskulene må planlegge verksemda si slik at alle utgifter kan dekkjast med statstilskottet og andre inntekter.

Det samla tilskottet til Rogaland høgskule har auka med om lag 1,2 mill. kr frå 2002 til 2003, og utgjer i 2003 om lag 20,6 mill. kr.