Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:631 (2002-2003)
Innlevert: 03.06.2003
Sendt: 04.06.2003
Besvart: 12.06.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Fjerning av oljeinstallasjoner kan bli en ny, stor næring i Norge. Staten skal betale om lag 70 pst. av fjerningskostnadene.
Hva har Regjeringen gjort eller hva vil Regjeringen gjøre for at norsk teknologi blir utviklet og tatt i bruk for fjerning, og vil Regjeringen legge til rette for at avstengte oljeplattformer blir brakt til land i Norge for videre håndtering?

Begrunnelse

ConocoPhillips er i ferd med å innhente tilbud på fjerning av to boosterplattformer av en serie på 14, på Ekofisk. Tilbudene skal bygge på teknologi som gjør det mulig å fjerne plattformdekket i ett løft. Dekket og understellet kan så bli brakt til land for ombygging, gjenvinning og hogging.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Offshoreinstallasjoner på norsk sokkel som stenges ned, skal som en hovedregel tas til land for videre håndtering, i tråd med Norges forpliktelser i henhold til OSPAR-konvensjonen. Så langt er imidlertid relativt få installasjoner fjernet fra norsk sokkel. Det er likevel liten tvil om at aktiviteten knyttet til dette vil øke i årene som kommer. I en rapport utarbeidet av Det norske Veritas, anslås det at det i perioden 2001 til 2020 samlet vil bli fjernet i underkant av 40 understell og om lag 50 øvre deler av plattformer på norsk sokkel. I tillegg vil det bli fjernet en rekke mindre bunnrammer. I samme rapport anslås det at fjerningsaktiviteten vil være relativt lav i første del av perioden, men med en gradvis økning fram mot 2020.

Fjerning og videre håndtering av offshoreinstallasjoner kan deles i flere separate faser. Når det gjelder selve fjerningen av installasjonene fra offshorelokasjonen, er i dag flere aktører aktive i utviklingen av ny teknologi som vil virke effektiviserende.

Regjeringen følger denne utviklingen nøye. Staten har stor interesse av at det utvikles kostnadsbesparende og effektiv teknologi. Dette skyldes at staten vil bære en betydelig andel av fjerningskostnader gjennom sitt direkte økonomiske engasjement og gjennom petroleumsskattesystemet.

Til nå har selve fjerningen av installasjoner fra offshorelokasjoner i all hovedsak blitt utført av såkalte tungløftsfartøy. Disse opererer ved hjelp av kraner med stor løftekapasitet. Representanten Rudihagen viser til at ConocoPhillips er i ferd med å innhente anbud for fjerning av to pumpeplattformer i tilknytning til Ekofisk. Fjerning av disse to plattformene er gjort til gjenstand for en teknologiutviklingskontrakt der hensikten er å utvikle en ny type fartøy, også omtalt som ettløftsteknologi. Det antas at utvikling av denne typen teknologi vil virke kostnadsbesparende, samt at muligheten for gjenbruk øker fordi plattformer kan tas til land som større komponenter sammenlignet med tradisjonelle fjerningsmetoder. Regjeringen er positiv til at rettighetshaverne på denne måten søker å gå nye veier når det gjelder å løse disse problemstillingene.

Når det gjelder den videre håndteringen etter at offshoreinstallasjonene er brakt til land, har dette, så langt, i all hovedsak bestått i opphugging. Hovedårsaken til dette er at installasjonene har vært gamle, og således vist seg lite egnet til gjenbruk. Det har imidlertid også vært eksempler på gjenbruk av deler av installasjoner. Regjeringen vil følge utviklingen på dette området nøye, og søke å bidra til at det etableres et velfungerende marked for gjenbruk etter hvert som flere offshoreinstallasjoner tas til land dersom det er grunnlag for dette.

Slik jeg vurderer dette, vil fjerning av installasjoner på norsk sokkel i framtiden kunne utgjøre et interessant marked for norske bedrifter, selv om det i dag er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på dette markedet. Dette skyldes bl.a. at operatørene har vært i stand til å øke levetiden på feltene utover det som opprinnelig har vært planlagt. Norske bedrifter ligger an til å kunne oppnå en betydelig andel av dette markedet. Med nærhet til markedet for fjerningsoppdrag, samt erfaring og kompetanse fra offshoreoperasjoner, har Regjeringen stor tiltro til at norsk leverandørindustri kan hevde seg i konkurranse med andre lands aktører.

Når det gjelder håndtering av utrangerte installasjoner etter at de er brakt til land, har norske næringsinteresser allerede vist seg konkurransedyktige. Med fjorder som gir rolig farvann og god tilgang til dypvanns kaianlegg, har anlegg i Norge blitt benyttet for videre håndtering av installasjoner som er fjernet fra både norsk og britisk sokkel. Dette illustrerer at norske anlegg er konkurransedyktige når det gjelder håndtering av installasjoner som er brakt til land, og det må antas at norske anlegg også i framtiden vil kunne være konkurransedyktige i dette markedet.