Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:634 (2002-2003)
Innlevert: 04.06.2003
Sendt: 04.06.2003
Besvart: 10.06.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Forsvarsbygg har i forbindelse med Regionfelt Østlandet behov for betydelige arealer til jordskifte.
Hvordan vil statsråden følge opp stortingsflertallets uttalelse om at Statskog og Opplysningsvesenets fond skal bidra i et slikt makeskifte, og at det ikke bare er privat grunn som skal benyttes i denne prosessen?

Begrunnelse

Ifølge Nyhetsbrev juli 2002 fra Forsvarsbygg vil det være behov for nærmere 200 000 daa til grunnervervet i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet. En god del av dette arealet må søkes i andre kommuner enn vertskommunen Åmot.
I Innst. S. nr. 129 (1998-99) om regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet sier komitéflertallet bl.a. følgende:

"Da dette dreier seg om et makeskifte av et betydelig omfang og dels innenfor et område der makeskifte tidligere ved etableringen av Rena Leir har redusert fleksibiliteten innenfor private eiendommer, vil flertallet understreke at det er nødvendig at Statskog og Opplysningsvesenets Fond-skog medvirker til makeskifte.
Flertallet legger til grunn at det stilles midler til rådighet for å gjennomføre jordskifte i den regionen som blir belastet og på denne måten styrke eksisterende eiendomsstruktur."

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved behandlingen av St.meld. nr. 11 (1998-99) Regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet - Regionfelt Østlandet, jf. Innst. S. nr. 129 (1998-99) den 23. mars 1999, besluttet Stortinget at det skulle etableres et nytt, stort skyte- og øvingsfelt for Hærens avdelinger i Østlandsregionen, Regionfelt Østlandet. Feltet er på ca. 193 km2, og alt areal er nå forhåndstiltrådt av Forsvarsbygg som tiltakshaver gjennom frivillige avtaler med unntak av noen få fritidseiendommer.

Av de 193 km2, eier Statskog SF ca. 25 000 dekar (daa), Borregård ca. 17 000 daa og øvrige private grunneiere ca. 151 000 daa. Som det er påpekt var stortingsflertallet opptatt av at erstatningsoppgjøret - så langt grunneierne selv ønsket det - skulle skje gjennom tilbud om makeskifte. Forsvarsbygg har i dialog med grunneierne så langt fått den forståelse at om lag halvparten av det berørte areal (100 000 daa) ønskes makeskiftet. Selve makeskifteprosessen er nå formelt igangsatt gjennom jordskifteretten.

Forsvarsbygg disponerer i dag ca. 170 000 daa som kan brukes som erstatningsareal for grunneiere berørt av tiltaket. Arealene er sikret gjennom kjøp eller opsjoner med grunneiere som ønsker å selge eiendommene frivillig til Forsvarsbygg, og fordeler seg som følger: Ca. 57 000 daa i Åmot kommune, ca. 74 000 daa i Rendalen kommune, ca. 17 000 daa i Trysil kommune, ca. 18 000 daa i Elverum kommune og ca. 4 000 daa i Kongsvinger kommune.

I Forsvarsbyggs totale arealbank bidrar Statskog SF med 50 000 daa, fordelt på ca. 22 000 daa i Åmot, ca. 20 000 daa i Elverum/Trysil og 8 000 daa i Rendalen. Samarbeidet mellom Forsvarsbygg og Statskog SF er regulert i en egen avtale, hvor det fremgår at Statskog SF ønsker å bidra til å muliggjøre gjennomføringen av et makeskifte som hovedfremgangsmåten i erstatningsoppgjøret med grunneiere som må avstå arealer ved etablering av Regionfelt Østlandet. I tillegg er partene enige om å komme sammen for å drøfte muligheter for å trekke inn andre arealer tilhørende Statskog SF, hvis det viser seg at dette gagner det totale makeskiftet. Det er mitt hovedinntrykk at Forsvarsbygg og Statskog SF gjennom et aktivt samarbeid nettopp bidrar til den profil på erstatningsoppgjøret som stortingsflertallet ønsker.

Opplysningsvesenets fond blir ikke direkte berørt som grunneier av etableringen. Jeg er kjent med at Forsvarsbygg og Opplysningsvesenets fond er i dialog med tanke på et trekantskifte, hvor det blir gjort tilgjengelig ca. 7 000 daa i Åmot. I tillegg har jordskifteretten inntatt ytterligere ca. 10 000 daa av Opplysningsvesenets fonds areal. Med bakgrunn i den arealbank som disponeres, de prosesser som er i gang for å skaffe ytterligere arealer samt iverksatt jordskifteprosess, tyder alt på at det vil være realistisk å kunne tilby alle som ønsker det, makeskifte som oppgjørsform.

En vellykket etablering av Regionfelt Østlandet er meget viktig for både omstillingen av Hæren og for våre muligheter for å utdanne soldater og befal til krevende arbeidsoppgaver nasjonalt og internasjonalt. Jeg vil også i fortsettelsen påse at det etablerte grunnlag for gjennomføring av makeskifte som oppgjørsform blir ivaretatt overfor de grunneiere som ønsker dette.