Skriftlig spørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:638 (2002-2003)
Innlevert: 05.06.2003
Sendt: 06.06.2003
Besvart: 16.06.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): Hvilke tiltak kan iverksettes umiddelbart som kan bedre situasjonen for pionerdykkerne i Nordsjøen?

Begrunnelse

Spørsmålet om kompensasjon og bistand til pionerdykkerne i Nordsjøen har over lenger tid vært til behandling i ulike organer. For mange dykkere er situasjonen nå prekær. Det er derfor av stor betydning at tiltak for å bedre forholdene iverksettes så snart som mulig. Regjeringen har ennå ikke fremmet noe dokument for Stortinget som gir grunnlag for å behandle denne saken.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg kommer til å fremme en stortingsmelding om gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen før sommerferien 2003. Denne stortingsmeldingen vil være en oppfølging av rapporten som kommisjonen som gransket pionerdykkernes forhold i Nordsjøen leverte til meg 31. desember 2002. Rapporten er senere publisert som NOU 2003:5 Pionerdykkerne i Nordsjøen.

I tillegg har Regjeringen til behandling et spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Simonsen som i Dokument nr. 8:108 (2002-2003) foreslår at pionerdykkerne i Nordsjøen gis "ærespensjon" etter de samme økonomiske retningslinjer som gjelder for krigspensjon.

Det har ikke ligget i granskingskommisjonens mandat å ta stilling til hvilke tiltak som kan bedre situasjonen for pionerdykkerne i dag, men først og fremst å granske om petroleumsvirksomheten har påført pionerdykkerne skader, og i så fall se på ansvarsforholdene knyttet til dette.

Tiltak som kan bedre pionerdykkernes helsemessige og trygdemessige situasjon når de ikke er i arbeid, ligger i utgangspunktet utenfor mitt ansvarsområde. Stortingsmeldingen vil likevel omtale forhold som kan bedre situasjonen for pionerdykkerne i Nordsjøen i dag, herunder tiltak for å kunne gi bistand i dykkernes daglige livssituasjon.

Det pågår i dag helseundersøkelser av dykkere for bedre å forstå sammenhengen mellom dykking og senere helseskader. Daværende Sosial- og helsedepartement inngikk 4. juli 2000 avtale med Haukeland sykehus om et tidsavgrenset prosjekt for undersøkelse av yrkesdykkere. Prosjektet har som formål å undersøke yrkesdykkere med spørsmål om følgetilstand etter dykkeaktivitet, samt utferdige legeerklæringer til trygdemyndigheter, forsikringsselskaper og lignende. Sluttrapport fra prosjektet skal foreligge innen 30. juni 2003.

Sosial- og helsedepartementet iverksatte for øvrig en kompensasjonsordning for tidligere nordsjødykkere med varig helsesvikt 1. juni 2000. Kompensasjon ble fastsatt opp til 200 000 kr til hver enkelt dykker etter søknad.

Jeg er også kjent med at Statoil i oktober 2001 besluttet å gi økonomisk kompensasjon til personer som har nedsatt arbeids- og ervervsevne etter å ha arbeidet som dykkere på norsk sokkel i perioden 1965 til 1990. Støtten var søknadsbasert, og fristen for å søke støtte gikk ut 1. februar 2002. Full støtte ble beregnet til 750 000 kr.

Nordsjødykker Alliansen (NSDA) er en sammenslutning bestående av tidligere nordsjødykkere. 25. juni 2002 bevilget jeg en prosjektstøtte på 500 000 kr til NSDA for at alliansen skal kunne arbeide for å ivareta nordsjødykkernes interesser. Departementet har også deltatt i flere møter med alliansen, hvorav det siste ble avholdt 1. august 2002.

Uavhengig av de allerede igangsatte tiltak ser jeg det behov enkelte pionerdykkere har for hjelp og rådgivning i økonomiske forhold, og på det personlige plan. Dette er også omtalt i stortingsmeldingen. Jeg har i dag mottatt en henvendelse fra den norske sjømannsmisjon, på vegne av biskopen i Bjørgvin, generalsekretæren i sjømannsmisjonen og representanter fra NSDA, der det søkes om midler til etablering og drift av en kontakttelefon for tidligere nordsjødykkere. Jeg må studere enkeltheter i dette forslaget nærmere, men er innstilt på å bidra til å realisere nødvendige tiltak overfor pionerdykkerne så snart som mulig i 2003.