Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:641 (2002-2003)
Innlevert: 05.06.2003
Sendt: 06.06.2003
Besvart: 13.06.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med behandling av stortingsmeldingen om Politireform 2000, ble Justisdepartementet bl.a. bedt om å se på ressursfordelingen mellom de nye politidistriktene. Et konsulentfirma har på vegne av POD utarbeidet et forslag til ny ressursfordeling. Resultatet er at enkelte distrikter må gi fra seg stillinger, mens andre får tilført stillinger og noen forblir uendret.
Siden saken er av stor politisk interesse, kan justisministeren bekrefte at saken skal behandles av Stortinget?

Begrunnelse

Den omtalte ressursfordelingssaken har, etter mitt skjønn, skapt stor uro ute blant politifolk i det ganske land. Dette på tross av at politifolk er svært lojale overfor sine ledere og de nasjonale vedtak som er fattet. Selv om det utarbeidede forslaget ikke er politisk behandlet, vil det etter mitt skjønn være den eneste politiske farbare vei. I motsatt fall vil man kunne få inntrykk av at saken er for betent til at Stortinget bør få den, selv om hele forholdet er basert på innspill fra Stortinget. Under justiskomiteens reise i Vestfold og Telemark i uke 21, ble det fra justiskomiteens leder Trond Helleland, gitt uttrykk for at sakshåndteringen så langt ikke var bra. Med det oppfattet jeg at han mente at man ved de opplysninger som kom frem, provoserte og skapte misnøye og usikkerhet i politidistriktene. Han antydet videre at man heller enn å flytte på ressurser mellom distriktene, burde styrke de som etter utredningen hadde for lite. Etter mitt syn et fornuftig resonnement. Det som likevel er det viktigste etter min vurdering, er at saken legges frem for Stortinget til endelig behandling. Dette selv om justisministeren her oppfyller Stortingets forventninger fra behandlingen av Politireform 2000.
Saken er ytterst politisk og Stortinget bør derfor gjennomgå og ta ansvar for den endelige behandlingen av denne saken.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: På bakgrunn av Stortingets ønske om en oversikt over den bemanningsplan som Regjeringen vil legge til grunn etter gjennomføringen av Politireform 2000, fikk Politidirektoratet i oppdrag å utarbeide en ny modell for ressursfordelingen mellom politidistriktene. Modellen, med Politidirektoratets vurderinger, er oversendt Justisdepartementet.

Departementet vil komme tilbake til saken, og bl.a. se den i sammenheng med politireformens bemanningsmessige effekter og forutsetninger. Dette vil skje i forbindelse med fremleggelsen av St.prp. nr. 1 for 2004.