Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:643 (2002-2003)
Innlevert: 06.06.2003
Sendt: 06.06.2003
Besvart: 13.06.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 449 om det finnes krav til smitteisolater, leser jeg at helseinstitusjoner som er omfattet av spesialisthelseloven, skal ha et infeksjonskontrollprogram. For meg ser det ut til å være å sette bukken til å kontrollere havresekken. Det finnes i dag ISO 14644 standard i forbindelse med bygging av luftsmitteisolater.
Kontrolleres infeksjonskontrollprogrammet opp mot denne standarden?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Med hjemmel i smittevernloven er det fastsatt forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner. Formålet med forskriften er å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i sykehus og andre helseinstitusjoner. I henhold til § 2-1 skal alle helseinstitusjoner som er omfattet av forskriften ha et infeksjonskontrollprogram. Et infeksjonskontrollprogram er i henhold til forskriften et "program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke sykehusinfeksjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av slike infeksjoner".

De viktigste hovedelementene i et infeksjonskontrollprogram er for det første infeksjonsovervåking med registrering, melding, analysering og rapportering av sykehusinfeksjoner i institusjonen for at de raskt kan bli oppdaget, identifisert og håndtert. For det andre skal programmet inneholde tiltak for å forebygge sykehusinfeksjoner, og prosedyrene/retningslinjene skal nedfelles skriftlig. Som ett av tiltakene under infeksjonsforebyggingen er det inntatt krav om at det skal foreligge skriftlige retningslinjer for isolering av pasienter med infeksjoner som medfører fare for at andre kan ha blitt smittet.

Helseinstitusjonen skal føre kontroll med sin egen virksomhet (internkontroll), og virksomhetens ledelse er ansvarlig for at infeksjonskontrollprogrammet planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lov eller forskrift.

Statens helsetilsyn og Statens institutt for folkehelse utgav sammen i oktober 1996 en veileder til sykehushygieneforskriften. Denne veilederen utdyper elementene i et infeksjonskontrollprogram. Blant de viktigste elementene er rutiner for overvåking av infeksjoner og antibiotikaforbruk og skriftlige prosedyrer for håndhygiene, for forebygging av hyppige infeksjoner og for isolering av pasienter med visse sykdommer.

Helsedirektoratet utgav i 1988 en veileder om bruk av isolering til å forebygge smittespredning i sykehus. En revisjon av denne er som kjent i ferd med å ferdigstilles av Nasjonalt folkehelseinstitutt og Sosial- og helsedirektoratet.

I forbindelse med sykehusreformen har de regionale helseforetakene utarbeidet, eller er i ferd med å få utarbeidet, regionale smittevernplaner. I disse planene vurderer foretakene blant annet sine behov for isolater ved sykehusene i regionen.

Ved bygging av sykehus, herunder isolater, er byggherren forpliktet til å følge de lover, regler og bygningstekniske standarder som gjelder. Standarden det henvises til, NS-EN ISO 14644 Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser, er én slik standard.

Det er Statens helsetilsyn som fører tilsyn med at institusjonene overholder forskriften om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner. Statens helsetilsyn er et faglig uavhengig tilsynsorgan som etter internkontrollprinsippet fører tilsyn med helsetjenester og helsepersonell. Når tilsyn utføres, vurderes helsetjenesten opp mot de lover, regler og standarder som finnes.

Jeg vedlegger til orientering en kopi av forskriften.

Vedlegg til svar:

Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner.

Internett:

http://www.lovdata.no/for/sf/hd/xd-19960705-0699.html