Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:644 (2002-2003)
Innlevert: 06.06.2003
Sendt: 06.06.2003
Besvart: 12.06.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Verdens Helseorganisasjon (WHO) har over flere år gjort en stor innsats for innsattes helse, globalt. I Europa har WHO sitt eget prosjekt, Health in Prison Project (HIPP), som har satt egne standarder for helse og helsepromotering i fengsler innenfor områder som mental helse, rus og ungdom. Prosjektet er en spydspiss innenfor offentlig helse. Flere land som vi liker å sammenligne oss med, er deltakere i prosjektet.
Kan statsråden svare på hvorfor Norge ikke er tilsluttet WHOs fengselshelsesamarbeid?

Begrunnelse

HIPP har knyttet til seg nøkkelfagpersoner innen offentlig helse, og har slik skapt et viktig og medspillende miljø av ekspertise og kunnskap. På samme tid fungerer dette miljøet som portal i forhold til å påvirke offentlige myndigheters holdninger til helse, samtidig som den tilbyr strategisk veiledning.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Fengselshelsetjenesten i Norge er en del av det alminnelige helsevesenet og det er Helsedepartementet som har det overordnede ansvaret for helsetilbudet til innsatte i norske fengsler.

Fra Helsedepartementet har jeg fått opplyst at Norge ikke er formell medlem av Health in Prison Project (HIPP). Norske helsemyndigheter har imidlertid mottatt invitasjoner til seminarer og lignende i regi av prosjektet, og deltakelse blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Norge har til nå deltatt på ett av møtene i nettverket.

Hvorvidt det er grunnlag for et økt engasjement fra Norges side må det således være opp til helsemyndighetene å vurdere ut fra et helsefaglig ståsted.

Justisdepartementet og helsemyndighetene har jevnlige samarbeidsmøter hvor ulike problemstillinger vedrørende fengselshelsetjenesten blir drøftet. Jeg vil sørge for at dette innspillet om internasjonalt samarbeid for fengselshelsetjenesten blir tatt opp som tema på neste møte.