Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:651 (2002-2003)
Innlevert: 10.06.2003
Sendt: 10.06.2003
Besvart: 16.06.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Marin Harvests anlegg på Frøya er besluttet nedlagt. Bedriften sysselsetter ca 150 ansatte, og er en av Norges største videreforedlingsbedrifter innen laks. Det er tatt et lokalt initiativ som kan gi mange av de oppsagte nytt arbeid i en tilsvarende bedrift, men det forutsetter at SIVA, SND og andre aktører bidrar.
Vil næringsministeren ta initiativ for å bruke offentlige virkemidler for å bidra til å gi det lokale initiativet en sjanse og dermed bidra til å redde flest mulig av arbeidsplassene?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg er kjent med at selskapet SalMar AS, vurderer å utvide sitt engasjement innen videreforedling av laks på Frøya. Sysselsettingseffekten av en slik utvidelse er usikker, men investering i ny teknologi som prosjektet innebærer kan bidra til å styrke SalMars konkurranseevne.

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og SIVA forvalter de offentlige virkemidlene som vil være mest aktuelle å benytte dersom det offentlige skulle bidra til SalMars eventuelle utvidelse. Før det kan gjøres en realitetsvurdering av prosjektet, må det imidlertid foreligge en konkret prosjektbeskrivelse fra SalMar. En slik prosjektbeskrivelse er foreløpig ikke presentert for SND eller SIVA, selv om begge institusjonene er orientert om prosjektet.

Spørsmålet om en eventuell medvirkning fra SND, SIVA eller andre virkemiddelaktører må vurderes av institusjonene selv og deres styrer innenfor de rammene de disponerer og gitte retningslinjer. For SND og SIVA vil dette innebære en vurdering av om prosjektet kan bli lønnsomt og at de nødvendige kredittmessige og driftsmessige sider av saken blir tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke aktuelt fra departementets side å gripe inn i institusjonenes saksbehandling av denne type saker.

Samtidig arbeider Regjeringen for å forbedre rammebetingelsene slik at det blir mer interessant å investere i Norge. En stram finanspolitikk har bidratt til lavere rente og svakere kronekurs. Regjeringen har gjennomført betydelige skatte- og avgiftslettelser som forbedrer bedriftenes konkurranseevne. I tillegg er elavgiften foreslått fjernet for alt næringsliv.