Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:652 (2002-2003)
Innlevert: 10.06.2003
Sendt: 10.06.2003
Besvart: 16.06.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølgje Avisa Nordhordland den 4. juni 2003 har statssekretær Arnfinn Ellingsen på besøk i Nordhordland blitt oppfatta slik at Samferdselsdepartementet ikkje ville gå inn for meir pengar til nye prosjekt i Hordaland fordi Framstegspartiet i forhandlingar med regjeringspartia hadde fått gjennomslag for 150 mill. kr meir til vegar. Kvifor meir pengar til veg skulle gi mindre veg, kjem derimot ikkje fram i avisartikkelen.
Kan statsråden forklare kva statssekretæren her har meint, og tar statsråden avstand frå eit slikt resonnement?

Vedlegg til spørsmål:

Artikkel i Avisa Nordhordland den 4. juni 2003, side 6.

Begrunnelse

Når Framstegspartiet i samband med forhandlingar med regjeringspartia om statsbudsjettet for 2003 fekk styrka vegbudsjettet med 150 mill. kr var dette sjølvsagt for å få bygd meir veg. Dersom denne styrkinga medfører at Samferdselsdepartementet reduserer løyvinga til nye vegprosjekt, er dette både ulogisk og langt på veg eit løftebrot frå Regjeringa si side. Derfor er det svært viktig å få oppklart kva statssekretæren her har meint, kva statsråden meiner om dette og kva som er Samferdselsdepartementet si offisielle haldning her.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg oppfatter spørsmålet slik at representant Gjermund Hagesæter ønsker en klargjøring av hva statssekretær Arnfinn Ellingsen skal ha uttalt til ordfører Helge Haukeland ved besøk i Masfjorden 4. februar 2003, senere referert bl.a. i avisa Nordhordland.

Statssekretær Ellingsen uttalte på generell basis at Samferdselsdepartementet ønsker optimal fremdrift for igangsatte prosjekter. Dette betyr bl.a. at påbegynte prosjekter bør fullføres uten stans i anleggsvirksomheten. Urasjonell framdrift for igangsatte prosjekter gjør disse prosjektene dyrere, og vil derfor gi rom for færre vegprosjekter samlet sett. Bevilgninger til oppstart av nye prosjekter utløser behov for oppfølging og fullføring, og fører følgelig til fremtidige bindinger på midlene til samferdselsformål. Det er naturligvis slik at økte bevilgninger til vegformål, i dette tilfelle 150 mill. kr, gir mer penger til vegutbygging i Norge.