Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:655 (2002-2003)
Innlevert: 11.06.2003
Sendt: 11.06.2003
Besvart: 18.06.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Staten eier i dag 50,3 pst. av aksjene i Raufoss ASA, og har et ansvar for å stille opp for selskapet. Raufoss ASA er nå inne i en vanskelig finansiell situasjon. Selskapets finansielle situasjon innebærer at det nå er behov for å få på plass en langsiktig løsning for selskapet. Selskapet gjør selv alt for å finne løsninger.
Vil næringsministeren sørge for å legge alle forhold til rette, bl.a. gjennom nødvendige garantier, for at selskapet kan utnytte de mulighetene det nå har til å finne en god løsning for Raufoss ASA?

Begrunnelse

Raufoss ASA har et stort potensial, men trenger en aktiv eier som legger forholdene til rette for vekst. Det er ikke ønskelig at all industriell kompetanse og det potensialet selskapet representerer skal forsvinne som følge av kortsiktig likviditetsproblemer. Selskapet har under oppbygging en fabrikk i Canada; denne fabrikken er i dag ubelånt og skal etter planen være i produksjon i september. Selskapet mangler likviditet til å ferdigstille fabrikken i Canada, og har mottatt lånetilsagn fra en kanadisk bank. Tilsagnet er tilstrekkelig til å dekke gjenstående kapitalbehov, men forutsetter at Raufoss garanterer for sin andel av lånet. Selskapet har søkt DnB om hjelp til å stille en bankgaranti, men vet ennå ikke om det lar seg gjøre. Det er således behov for at staten kan stille opp med nødvendige garantier om behov. I tillegg må staten garantere for at eventuelle nye eiere ikke blir juridisk ansvarlig for miljøutregningen fra Raufoss ASA.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Raufoss ASA er inne i en vanskelig situasjon. Årsresultatet viste et betydelig underskudd; man har hatt overskridelser på investeringer i ny virksomhet, lavere salg enn forutsatt, og tap på driften. Børskursen er sunket over lengre tid, og det er tidligere annonserte salget til Euralcom (omtalt i St.prp. nr. 39 (2002-2003) har foreløpig ikke latt seg realisere.

I forbindelse med generalforsamlingen i juni sendte Raufoss ASA den 5. juni i år ut en pressemelding, der det blant annet fremgår:

"Raufoss ASA er fortsatt i brudd med nøkkeltallene i eksterne låneavtaler, og står i den forbindelse i løpende kontakt med angjeldende kredittgivere ettersom selskapet er avhengig av disse for fortsatt drift.

Arbeidet med å finne løsninger på selskapets finansielle problemer har høyeste prioritet. Det arbeides aktivt med å realisere ikke driftsrelaterte aktiva som en del av selskapets kapitalfrigjøringsprogram.

Parallelt med det pågående arbeidet med å finne riktige industrielle løsninger for virksomhetene i Chassis og Fluid, arbeides det med å få til en finansiell løsning. Dette arbeidet baseres på oppdaterte forretningsplaner for samtlige virksomhetsområder pr. medio mai.

Det føres for tiden samtaler med interessenter til Chassis virksomheten og med GM [...]

[...] Det arbeides med å identifisere og bearbeide interessenter til virksomhetene innen Fluid Technology [...]"

Selskapets styre og administrasjon arbeider således aktivt for å finne løsninger på den vanskelige finansielle situasjonen som foreligger. Nærings- og handelsdepartementet avventer utfallet av styrets arbeid, på lik linje med de øvrige aksjeeierne i selskapet.

Når det gjelder tidligere tiders dumping av ubrukt ammunisjon og lignende i Mjøsa, samt historisk forurensning på selve Raufoss-området, har departementet på henvendelse fra styret signalisert at det tar sikte på å fremme forslag for Stortinget om at en eventuell ny eier av virksomhetene vil bli garantert ikke å måtte stå ansvarlig for historiske miljøforurensninger i Mjøsa eller på selve Raufoss-området, men at staten under visse forutsetninger vil ta over slike ansvarsforpliktelser.