Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:656 (2002-2003)
Innlevert: 11.06.2003
Sendt: 11.06.2003
Besvart: 16.06.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Statsråden bes opplyse konkret hvilke linjestrekk med tilhørende investeringer som inngår i Statnetts anslag på 1 100 mill. kr for nettiltak relatert til ilandføringsstedet Nyhamna for Ormen Lange, hvor stor andel av investeringen som anses som investering i reserveforsyning for Ormen Lange, og i tillegg opplyse hvor stor andel av kostnaden for hvert linjestrekk som skal dekkes av utbyggingsoperatøren?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål datert 28. mai 2003 om konkrete kostnader ved kraftframføring til Ormen Langes ilandføringssted og statsrådens svar 6. juni. Han svarer blant annet: "Ifølge Statnett er samlet investering for nettiltakene som sees i forbindelse med etablering av Ormen Lange på Nyhamna anslått til om lag 1 100 mill. kr. Statnett har beregnet investeringskostnadene som utgjør selve hovedforsyningen til Ormen Lange-anlegget til i overkant av 400 mill. kr."
Det er etter statsrådens svar fortsatt vanskelig å foreta en sammenligning mellom kostnadene til kraftframføring mellom de to ilandføringsalternativene Nyhamna og Tjeldbergodden. Dette bl.a. fordi det ikke er opplyst hvor stor andel av investeringen i linjen Ørskog-Nyhamna som anses som relatert til reserveforsyning for Ormen Lange. Det derfor behov for å få detaljert alle investeringer og kostnader i nettiltak som er relatert til Ormen Lange, med en samlet oversikt over hvordan investeringene skal fordeles mellom utbyggingsprosjektet og det offentlige.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Investeringene på 1 100 mill. kr som representanten Langeland viser til, omfatter ny 420 kV-forbindelse fra Istad til Tornes og videre til Nyhamna og ny 420 kV-forbindelse fra Nyhamna til Ørskog. Investeringene er anslått til i størrelsesorden 520 mill. kr (inkl. stasjonsanlegg) for strekningen Istad-Nyhamna og 540 mill. kr (inkl. stasjonsanlegg) for strekningen Nyhamna-Ørskog. Av de 520 mill. kr i tiltaket fra Istad til Nyhamna utgjør investeringer i en transformatorstasjon på Tornes og hovedforsyningen til gassbehandlingsanlegget på Nyhamna henholdsvis i størrelsesorden 120 mill. kr og 400 mill. kr. Transformatorstasjonen på Tornes vil være hovedinnmatingen til Istad Netts regionalnett og vil ikke være utløst av det planlagte gassbehandlingsanlegget på Nyhamna. Statnett opplyser at disse anslagene er å betrakte som foreløpige og at usikkerheten i kostnadsanslagene er ± 10-20 pst.

Både forbindelsen fra Istad til Nyhamna og forbindelsen fra Ørskog til Nyhamna vil føre kraft frem til gassbehandlingsanlegget i en normalsituasjon der alle ledningsforbindelser er innkoblet. Reserveforsyningen frem til terminalen vil tre i kraft når det oppstår hendelser i overføringssystemet som gjør at normal forsyningssituasjon fravikes. Hvis ledningsforbindelsen mellom Istad og Nyhamna skulle falle ut, vil forbindelsen fra Ørskog til Nyhamna forsyne gassbehandlingsanlegget med kraft. Likeledes vil forbindelsen mellom Istad og Nyhamna ta over hele kraftleveransen frem til terminalen hvis forbindelsen mellom Nyhamna og Ørskog er utkoblet. De to nettiltakene vil dermed representere gjensidig reserve for hverandre.

Det foreligger ikke tall for hvor stor andel av investeringen som anses som reserveforsyning for Ormen Lange. Statnett har gjennomført en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av nettforsterkningstiltakene basert på en helhetvurdering av samlede investeringer og samlet nytte for alle berørte forbrukere. Statnett opplyser at summen av denne nytten vurderes som større enn kostnaden ved investeringen. I denne analysen inngår det ikke identifikasjon av enkeltaktørers isolerte nytte av tiltaket.

I hvilken grad utbygger eventuelt skal dekke kostnader ved nevnte nettiltak er pr. dags dato ikke avklart.

For øvrig viser jeg til mitt svar til Stortinget 5. juni 2003, der det vises til at nettiltak i forbindelse med et gassbehandlingsanlegg på Tjeldbergodden vil kunne bli høyere enn de 250 mill. kr som er angitt i forhåndsmeldingen for ledningen på strekningen fra Trollheim til Tjeldbergodden. Statnett opplyser at en ledning fra Trollheim til Tjeldbergodden med investeringer i størrelsesorden 250-300 mill. kr, ikke vil gi samme leveringspålitelighet som nettforsterkningene som Statnett planlegger til Nyhamna. For å kunne levere kraft ut til Tjeldbergodden med tilnærmet samme kvalitet som planlagt til Nyhamna, må det sannsynligvis etableres to 420 kV-ledninger mellom Trollheim og Tjeldbergodden. Med nødvendige stasjonsanlegg vil dette kunne kreve investeringer i størrelsesorden 500-600 mill. kr.