Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:658 (2002-2003)
Innlevert: 11.06.2003
Sendt: 11.06.2003
Besvart: 17.06.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I 2001 ble Maridalen vernet som et landskapsvernområde. Blant verneverdiene som spesielt ble trukket fram, var kulturlandskapet rundt de gamle gårdene i dalen. Kulturlandskap må holdes i hevd, og uten aktiv skjøtsel forringes verneverdiene. Maridalens Venner har utarbeidet forslag til skjøtselsplan for Maridalen, men mangler midler til å gjennomføre den.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at verneverdiene i landskapsvernområdet i Maridalen, forringes?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Formålet med opprettelsen av Maridalen landskapsvernområde i Oslo kommune er "å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter".

I Maridalen finnes det siste store gjenværende området av de tidligere frodige og rike Akerbygdene rundt Oslo. Landskapsbildet med dyrket mark, en variert naturstruktur og bygninger er i store trekk lite påvirket av moderne stordriftsformer og tekniske inngrep. Maridalen har fått høyeste verneverdi i den nasjonale registreringen av kulturlandskap.

I 2002 utarbeidet fylkesmannen en forvaltningsplan for Maridalen landskapsvernområde, som vil gjelde for en tiårsperiode. Forvaltningsplanen gir anbefalinger blant annet om prioriterte skjøtselstiltak.

Det er nedsatt et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet, med medlemmer fra Oslo kommune, Maridalens befolkning og frivillige organisasjoner, som skal bistå fylkesmannen som forvaltningsmyndighet i spørsmål om planlegging og gjennomføring av skjøtseltiltak og i prinsipielle spørsmål om forvaltningen av verneområdet. Det rådgivende utvalget arbeider bl.a. med å konkretisere og prioritere forslagene i forvaltningsplanen. Dette arbeidet gir et viktig grunnlag for å prioritere bruken av midler blant annet til skjøtsel innen området.

Maridalens Venner utfører skjøtsel i et av kjerneområdene i dalen, i samsvar med forvaltningsplanen, og restaurerer et utvalg gamle kulturmarkstyper på en faglig måte. For dette arbeidet får Maridalens Venner for 2003 et bidrag fra fylkesmannen på 40 000 kr.

Restriksjoner på grunn av drikkevannet gjør at det i dag ikke er mulig å øke beitetrykket i Maridalen uten at det foreligger mer kunnskap om sammenhenger mellom beitedyr og drikkevannskvalitet. Fylkesmannen bidrar til å finansiere en utredning om beitedyr og drikkevannskilde som utføres av Veterinærinstituttet, med risikoanalyse og vurderinger av hvorvidt det er mulig å bruke beitedyr som landskapspleiere.

I samarbeid med Oslo kommune vil fylkesmannen utføre også flere andre prioriterte tiltak i Maridalen i løpet av høsten 2003. Fylkesmannens bidrag til disse tiltakene vil være minimum 40 000 kr.

Fylkesmannen har for øvrig avsatt midler til informasjon om verneområdet, som infotavler og infoplakater, som forventes å bli ferdig i år.

Maridalens status som et verdifullt område vil kunne gjøre det mulig å skaffe økonomiske ressurser fra ulike kilder. Eksempelvis er Maridalen allerede et prioritert område i Oslo og Akershus når det gjelder midler fra ordningen Spesielle tiltak i kulturlandskapet (STILK) som administreres av landbruksmyndighetene.