Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:659 (2002-2003)
Innlevert: 12.06.2003
Sendt: 12.06.2003
Besvart: 17.06.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): BussLink/TIMEkspressens linje 3 gjennom Oslo har blitt stanset ved at den ikke får benytte holdeplasser i Oslo. Dermed har et populært tilbud blitt borte. Fylkesoverskridende bussruter er et meget godt tilbud da disse vanligvis sikrer et tilbud som tilfredsstiller de behov som bl.a. pendlere har.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at bussruter som går i gjennom flere fylker blir lettere tilgjengelig for de kollektivreisende?

Begrunnelse

Under behandlingen av Nasjonal transportplan i Stortinget, uttalte et flertall i samferdselskomiteen at det skal være lettere å sette opp ruter som går i gjennom flere fylker. Fylkesoverskridende bussruter er et godt tiltak som ikke bør være underlagt begrensninger. Pendlere har behov for et slikt tilbud, som ofte er godt tilpasset deres transportbehov.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Som kjent har denne Regjeringen åpnet opp for en mer liberal praksis når det gjelder mulighet for å kunne etablere ekspressbussruter over fylkesgrensene. Bare det siste året har Samferdselsdepartementet godkjent 20-25 nye søknader om ekspressbussruter i de fleste deler av landet. Jeg er enig i at ekspressbussruter representerer et godt tilbud til alle grupper reisende, og som kan bidra til at flere velger å reise kollektivt, framfor å bidra til vekst i privatbilismen inn mot de større befolkningssentra.

En større del av ekspressbussmarkedet er rettet inn på Oslo som start- og endepunkt. Veinettet i og rundt Oslo er sterkt trafikkbelastet. Når det gis ekspressbussløyver, er det derfor en forutsetning at trasévalget innenfor Oslo skal være godkjent av kommunen. Dette er et rammevilkår som ekspressbussnæringen er kjent med, og må ta med som et moment om man ønsker å etablere kommersielle langruter.

Tildelt ekspressbussløyve til/fra Oslo innebærer således ingen automatisk rett til å benytte spesielle traseer eller holdeplasser transportutøveren ut fra kommersielle interesser måtte ønske å bruke. I samsvar med prinsipper i en gatebruksplan vedtatt av Oslo bystyre, er det bl.a. satt i gang arbeid med å flytte traseene for fjernbussene til Festningstunnelen (E18), og de aktuelle busselskaper er varslet om dette. Yrkestransportloven gir adgang til å pålegge løyvehavere nye vilkår/endringer som er begrunnet i saklige hensyn. I dette tilfelle ønsker Oslo kommune å legge om kollektivtransporten til et nytt kjøremønster. De fleste omlegginger av kollektivtransportens kjøremønster vil nødvendigvis føre til at noen blir påført ulemper i forhold til tidligere.

Jeg har full tillit til at Oslo kommune er i stand til å vurdere hva som vil være til beste for kollektivtrafikken i Oslo-området totalt sett, og som forhåpentlig vil kunne gi kortere fremføringstid for de fleste grupper reisende, også ekspressbussene. I den grad selskapene er misfornøyde med omleggingen vil de kunne påklage avgjørelsene på vanlig måte.