Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:660 (2002-2003)
Innlevert: 12.06.2003
Sendt: 12.06.2003
Besvart: 18.06.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For en tid tilbake var det et oppslag i NRK Troms om at det var funnet store mengder av det kreftfremkallende stoffet radon i det tidligere forsvarsanlegget på Rødbergodden.
Finner justisministeren det forsvarlig at anlegget vurderes brukt som fengsel, siden både innsatte og ansatte vil kunne bli rammet?

Begrunnelse

Etter avtale mellom regjeringspartiene høsten 2001 og under budsjettforhandlingen for budsjettet for 2003 ble det fra flertallets side bedt om at Regjeringen skulle vurdere om tidligere Forsvars- og sivilforsvarsanlegg kunne benyttes midlertidig, for å få ned soningskøene. Ved fremleggelse av revidert budsjett for 2003, var det fire anlegg som fortsatt var med i denne vurderingen. Ett av disse var anlegget på Rødbergodden.
Dersom dette eller ett av de andre anleggene skal kunne benyttes, forutsettes det at det skjer innen fornuftige økonomiske rammer. I motsatt fall blir det bedre og billigere å bygge nytt. Det bør videre være en forutsetning at anleggene ikke hefter med forhold som kan ramme ansattes og innsattes helsemessige tilstand.
Når det så kommer frem at det er avdekket radon i det omtalte anlegget, vil det, etter undertegnedes vurderingen, kunne føre til betydelige merkostnader før anlegget eventuelt kan tas i bruk til det tenkte formålet. Slik sett er det muligens bedre å vurdere de andre anleggene.
Jeg antar at justisministeren og staben innen kriminalomsorgen i JD er kjent med de forhold som her påpekes, og jeg imøteser statsrådens svar med stor interesse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg er kjent med at mediene for kort tid siden rettet oppmerksomheten mot en eventuell radonutstråling ved Rødbergodden fort. Bakgrunnen var en rapport "Bakgrunnsstråling ved Rødbergodden fort", en delrapport i prosjektet "HMS Sjø" 2003. Rapporten er utarbeidet av Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Rapporten konkluderer med følgende:

"Det er høy bakgrunnsstråling for uran og thorium fra det røde berget på en rekke av våre målepunkter på Rødbergodden, i området der ansatte i Sjøforsvaret har arbeidet og oppholdt seg. Dette kan være og kan ha vært en kilde for radonutvikling, som er en radioaktiv gass som kan gi kreft. Vi vet ikke om denne eksponeringen har sammenheng med de krefttilfellene som har oppstått blant de ansatte, men muligheten kan ikke utelukkes.

Dersom husene (kantine, kaserne etc.) i området skal benyttes som arbeidsplasser eller boliger for mennesker videre, må nye målinger foretas i disse, og man må sikre at nivåene for gassen ikke er for høy."

Radonmåling pågår nå i alle tre byggene. Den 23. mai 2003 ble det utplassert 21 filmbokser, og resultatene fra disse vil foreligge i månedsskifte august/september samme år. Resultatene vil gi svar på om det fortsatt er radon i bygningene og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å ivareta helsen til de som skal drive virksomhet der, enten det blir fengselsdrift eller ikke.