Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:664 (2002-2003)
Innlevert: 12.06.2003
Sendt: 13.06.2003
Besvart: 19.06.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): I Sem-erklæringen vil Regjeringen kartlegge utviklingen og sikre allemannsretten og allmennhetens adgang til naturområder og strandsonen. I Dagsavisen 13. mai uttaler statssekretær i Miljøverndepartementet at økt bruk av dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100-metersbeltet ikke er bekymringsfullt, da utbyggingen er liten og primært gitt til erstatningsbygg. Viser også til oppslag i NRK om at politiet ikke følger opp friluftsloven.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen?

Begrunnelse

I flere Sør- og østlandskommuner har det vært utstrakt bruk av dispensasjoner fra loven om byggeforbud i 100-metersbeltet. Dette har gjort kysten mindre tilgjengelig for allmennheten. Flere sentrale politikere, bl.a. energi- og miljøkomiteens leder, har uttalt bekymring for denne utviklingen. Han uttalte til Dagsavisen den 13. mai 2003 at det ikke bør være så enkelt å søke dispensasjon fra loven og mente at smutthullene bør tettes igjen. Arbeiderpartiet fremmet under behandling av friluftsmeldingen en lovendring for å stramme inn praksisen som fører til nedbygging av kysten vår. I henhold til sentrale politiske føringer bør praksisen bli strengere. I samme artikkel uttaler statssekretær i Miljøverndepartementet Lars Jacob Hiim at disse dispensasjonene fra loven ikke er en bekymringsfull utvikling, da dispensasjonene fra loven primært er gitt til bygging av erstatningsbygg der det allerede har stått en hytte.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det er etter min mening viktig å skille mellom små byggesaker og nybygging i strandsonen. Det er nye bygg som får størst betydning for allmenn ferdsel og naturkvalitetene. Mindre tiltak som så langt har blitt registrert, får ikke denne type virkning. Det gjelder for eksempel mindre tilbygg til eksisterende hytter, veier, brygger og plattinger. Den siste rapporteringen av dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen viser at de fleste tillatelsene gjelder mindre tiltak. Langs Oslofjorden og Sørlandskysten er det små tiltak som dominerer, og nybygg er primært erstatningsbygg.

I noen dispensasjonssaker kan det dessuten være slik at det nye tiltaket har en positiv virkning for allmenne interesser. Vi ser eksempler på at det tillates erstatningsbygg med plassering lenger fra sjøen enn det opprinnelige bygget, og det forekommer at et nytt bygg har bedre estetisk utforming enn det gamle. Dessuten er det mye som tyder på at de søknadene som nå sendes inn til kommunene er grundigere bearbeidet og mer i samsvar med en riktig strandsoneforvaltning enn det som var tilfelle tidligere.

Etter min oppfatning viser de siste tallene at utviklingen er under kontroll. Utviklingen over flere år har vært stabil. Vi følger utviklingen nøye og vil i tråd med Stortingets vedtak ved behandlingen av Riksrevisjonens undersøkelse komme tilbake til Stortinget med en orientering om situasjonen.