Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:665 (2002-2003)
Innlevert: 12.06.2003
Sendt: 13.06.2003
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 19.06.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Hvilke rettigheter og muligheter har sykemeldte arbeidstakere til å sikre seg utbetaling av sykepenger når saksbehandlingstiden på trygdekontoret er årsak til manglende utbetaling, og hva vil statsråden gjøre for å hindre liknende situasjoner i fremtiden?

Begrunnelse

Jeg har blitt kontaktet av noen unge arbeidstakere som ikke har fått utbetalt sykepenger siden 25. mai. Fra trygdekontorets side begrunnes manglende utbetaling av sykepenger med lang behandlingstid. Dette setter selvsagt disse sykemeldte arbeidstakerne i en svært vanskelig og uholdbar økonomisk situasjon.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Spørsmålet er overført fra arbeids- og administrasjonsministeren.

Jeg vil innledningsvis understreke at utbetalinger av ytelser til livsopphold er en prioritert oppgave i trygdeetaten.

Sykepenger gis pr. dag og utbetales etterskuddsvis hver måned, jf. folketrygdetrygdloven § 22-10 andre ledd. For at trygdekontoret skal betale ut sykepenger må det foreligge en sykmeldingsattest fra lege, kravblankett fra medlemmet samt skjema for inntekts- og skatteopplysninger fra arbeidsgiver.

Som hovedregel utbetales sykepenger samlet en gang i måneden. I mai måned fant utbetaling sted 23. og 30. mai, mens det i juni er utbetaling 25. og 30. juni. Det vil vanligvis ta et par dager fra utbetaling skjer til medlemmet mottar pengene. Det enkelte trygdekontor vil imidlertid kunne utbetale sykepenger på andre datoer etter behov. En slik utbetaling skjer etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

I denne konkrete saken har departementet for få opplysninger til å kunne fastslå om det har gått unødig lang tid fra mottak av krav om sykepenger til utbetaling.